YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from May 2012

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมบุคลากรสายสนับสนุน มรย.

May 31st, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

โครงการบริการวิชาการการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์จากการหมักขยะมูลฝอยย่อยสลายได้

May 31st, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์จากการหมักขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 โดยมี อ.รอมสัน หมาดมานัง เป็นวิทยากร มีประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาเข้าร่วมการอบรม [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมบุคลากร มรย.

May 31st, 2012 No Comments

  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การเตรียมการอบรมการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์จากการหมักขยะมูลฝอยย่อยสลายได้

May 31st, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 อ.รอมสัน หมาดมานัง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอบรมการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์จากการหมักขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรับทุนคุรุทายาท

May 31st, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรับทุนคุรุทายาท ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

หน่วยวิจัยพลังงานทางเลือกร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22

May 29th, 2012 No Comments

อ.อีลีหย๊ะ สนิโซ ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยวิจัยพลังงานทางเลือก (AERU-YRU) พร้อมด้วย นายฮูเซ็ง ชายดานา นักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ นายซุลกิฟลี เจะมะ นางสาวมารียานี แมแลแมง และนางสาวฟัรดา เจะบู นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย เรื่อง “สัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติของการทำแห้งพริกแดง (Natural Convective Heat Transfer Coefficients for Solar Dehydration of Red Chili)” และร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนรอบตัดสิน เรื่อง “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วอย่างง่ายสำหรับครัวเรือน (Simple Picohydropower Generator for Household)” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน SAR 54

May 29th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน SAR 54 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมบุคลากรคณะ

May 29th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมบุคลากรคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 โดยมีวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบผลการประเมิน สมศ. ของคณะ การแสดงความยินดีแก่คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ รายงานผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “แนวคิด แนวปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างไรให้ผู้เรียนผู้สอนมีความสุข” โดย รศ.ดุษฎี มัชฌิมาภิโร พร้อมทั้งรับฟังการเสวนา “ทิศทาง จุดเน้นและแนวปฏิบัติในบทบาทของคณะวิทยาศาสตร์ฯ” จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ดำเนินการโดย รศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

May 29th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 โดยมีวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการจัดงาน มรย.วิชาการ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 สรุปผลการรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2555 การจัดทำรายงาน มคอ.7 ของสาขาการศึกษา การศึกษาดูงานสหกิจศึกษา และนำเสนอเพื่อพิจารณารายงานการปฏิบัติแผนปฏิบัติราชการและแผนงาน/โครงการต่างๆ ครั้งที่ 2 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทุนโครงการผลิตบัณฑิตและบุคลากรเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

May 29th, 2012 No Comments

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา เพื่อรับทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์ และการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตและบุคลากรเฉพาะด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ จำนวน 10 คน โดยเชิญ ผศ.จารุณี เซี่ยงเห็น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ให้โอวาท พบปะผู้ปกครองและนักศึกษา และเชิญหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th