YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

รองคณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

May 5th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 20 โดยมี ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานตามพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการปี 2555 ตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมจากเงินการให้บริการทำวิจัย [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

May 5th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

รองคณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการวิจัยระดับชุมชน

May 5th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย อ.รอมสัน หมาดมานัง ร่วมประชุมเตรียมการโครงการส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชุมชน (YALA MODEL) ณ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมี นายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธาน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผู้บริหาร มรย. ร่วมพีธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันฉัตรมงคล

May 5th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพีธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th