YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดโครงการ Freshy Buddy Camp 2012

May 23rd, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการ Freshy Buddy Camp 2012 แตกมันส์ความคิด เด็กวิทย์ YRU ณ ลานดาดฟ้า อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุม ทบม.

May 23rd, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุม ทบม. ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการประเมินความดีความชอบในช่วงเดิอนเมษายนที่ผ่านมา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประชุมปัญหาการใช้ระบบโทรศัพท์ : ศูนย์คอมพิวเตอร์

May 23rd, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 55 เวลา 14.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เชิญผู้บริหารของบริษัททีโอทีจังหวัดยะลา เข้าประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย “เรื่องปัญหาการใช้งานระบบโทรศัพท์แบบไอพี (VoiceOver IP)” เพื่อแก้ปัญหาการใช้งานโทรศัพท์และโทรสารในกรณีการสื่อสารที่หมายเลขต้นทางหรือหมายเลขปลายทางไม่ใช่หมายเลขของบริษัททีโอที (โทรข้ามโครงข่ายเช่น CAT,TT&T,True) ตัวแทนของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย นายประทีป สิทธิสารนางสุมล เพ็ชร์แก้ว นายปรีชา พังสุบรรณ นายมูฮามะ มะสงและนายวรภัทธ สุทธิศรี ตัวแทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยนายนิสิต จงสุพรรณพงศ์ (โทรศัพท์จังหวัดยะลา)และนายระวี ระเด่นอาหมัด ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th