YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from June 2012

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและสาขาคอมพิวเตอร์อบรมทักษะการผลิตหนังสั้น

June 29th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2555 คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ดร.ศิริชัย นามบุรี และ อ.มารีย่า มุงยีปิ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 คน ประกอบด้วย นางสาวรุสนี กาแมแล นางสาวนูรี ยะดิง และนางสาวรอยฮาน สาและ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ หรือเดิมคือสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) อีก 2 คน ประกอบด้วย นายอัรฟาน มะดือราแม และนางสาวซารีม๊ะ หะยี เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียนวัฒนธรรมและโรงเรียนทำหนังวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมบีพีสมิหลา บีชแอนด์รีสอร์ท จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนโดยโรงเรียนทำหนัง สถาบันรามจิตติ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนทำวิจัยเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่อดิจิตอลยุคใหม่ในรูปแบบ “หนังสั้น” การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรในปีการศึกษา 2555 ซึ่งคณะต้องการส่งเสริมให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของไทยอย่างน้อยสาขาละ 1 […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนเรียนดีมีจิตอาสา ปี 2555

June 29th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมหัวหน้าภาควิชาเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนเรียนดีมีจิตอาสา ปี 2555 ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 10 ทุน ครอบคลุมทั้ง 9 หลักสูตร [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากร

June 29th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากร ครั้งที่ 1/55 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดเสวนาเรื่อง ปัญหาและความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา

June 29th, 2012 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับเกียรติจากคุณสัญญา วัชรพันธ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมเสวนาเรื่อง “ปัญหาและความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา” เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบสำหรับเป็นแนวทางบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อบรมพัฒนาบุคลากรมรย. : ศูนย์คอมพิวเตอร์

June 28th, 2012 No Comments

งานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอแจ้งรายชื่อบุคลากรตามคำสั่งที่ 1167/2555 และเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร MS-Access วันที่ 2-4 ก.ค. 55 นี้ 08.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอพิวเตอร์ 20-405 ดังนี้ 1. นางอุมาพร เชิงเชาว์                                     2. นางสาวบุญชนันท์   จันทร์สุวรรณ 3. นางสาวิตรี  ไชยสมบัติ                                 4. นางฐานิดา  เดือนจำรูญ 5. นายนิยามาล  อาแย                                      6. นายซูไบดี  โตะโมะ 7. นายอิมรอน  เจ๊ะแว                                       8. นางสาวชลธิดา  เจะมะ 9. นายดนุพล  ปลื้มใจ                                      10. นายอาหมะมะ  บูละ 11. นางสาวระวิวรรณ  เพชรคูหา                      12. นายชลธิวัตน์  นุ้ยไกร 13. นางสาวกนกวรรณ  ปลื้มใจ                       14. นางสาวมัซมีร์  […]

Tags:  

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ : ศูนย์คอมพิวเตอร์

June 28th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 55 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เพื่อจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ (Data Center) ระบบ 7 ให้กับหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 31 คน บัดนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

Tags:  

อบรมการพัฒนาบุคลากรทางด้านไอที : ศูนย์คอมพิวเตอร์

June 28th, 2012 No Comments

งานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากร” ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่     1. วันที่ 25-27 มิ.ย. 55 หลักสูตร MS-Excel มีจำนวนนบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 9 คน     2. วันที่ 28 มิ.ย. 55 หลักสูตร การใช้ระบบ sharepoint มีจำนวน 10 คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรณษา มหาวชิราลงกร

Tags:  

อบรมฐานข้อมูลประกันคุณภาพ : ศูนย์คอมพิวเตอร์

June 28th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 55 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานนระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  (CHE QA Online System) และสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ ได้อย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากร : นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวชลธิดา เจะมะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tags:  

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดโครงการห้องสมุดชุมชนสัมพันธ์

June 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ2 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีครูใหญ่ ร.ต.ต.สุพจน์ หมัดโซ๊ะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ***ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.416542255056409.90651.163285443715426&type=3

Tags:   ·

ศูนย์บรรณสารสนเทศ อบรมห้องสมุดอัตโนมัติแก่ นศ.ปี1

June 26th, 2012 No Comments

เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2555 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติและการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษาชั้นปีที่1 โดยมี ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(หลังเก่า) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 1,017 คน  ***ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.416547221722579.90654.163285443715426&type=3

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th