YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from July 2012

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556

July 31st, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 โดยมี อ.นิธิ พลไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธาน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อมร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

July 31st, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณคณะ อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารเฉลิมฉลอง 84 พรรษา ร.9

July 31st, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารเฉลิมฉลอง 84 พรรษา รัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 20 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดสรรผลงานทางวิชาการ ตำรา หนังสือ โดยมี ผศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ เป็นประธานกรรมการ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะมนุษยศาสจัดประชุมทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ56

July 31st, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 31 กรกฎคม 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมเรื่องการทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมีคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาและประธานหลักสูตร ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 1 [<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

หลักสูตร รปศ. จัดเสวนา หัวข้อ “บทเรียนและความคาดหวังต่อนโยบายจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้”

July 31st, 2012 No Comments

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับสมาคมเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ภาคใต้ ได้จัดเสวนาโดยกลุ่มนักศึกษาในหัวข้อ “บทเรียนและความคาดหวังต่อนโยบายจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต อาจารย์สังกัดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนางอามีนา ไชยกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา (ศอ.บต.) มาพูดคุย แลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ นางสาวดวงกมล ศรีดิษฐ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่4 เป็นผู้ดำเนินการเสวนาดังกล่าว โดย ผศ.ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด[<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมสรุปผลการประเมิน SAR 54

July 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประชุมสรุปผลการประเมิน SAR 54 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 โดยมี รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี และ อ.นิธิ พลไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ร่วมชี้แจง [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะ

July 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะ อาคาร 5 โดยคุณจารึก ชุมพาที เจ้าหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อบรมปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและเคหะพยาบาล รุ่นที่ 2

July 30th, 2012 No Comments

สาขาวิชาสุขศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและเคหะพยาบาล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 มีนักศึกษาสาขาวิชาสุขศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพฉุกเฉินได้ มีทีมวิทยากร ประกอบด้วย นายมูหัมมัดรอฎวาน ซาโรมอ นางสาวสุไลนี สีตา และนางสาวฟิรดาวส์ มูซอ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การอบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกเศรษฐกิจ

July 28th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกเศรษฐกิจ ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาคาร 9 โดยมี ผศ.อรุณี ม่วงแก้วงาม เป็นวิทยากร [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

July 28th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 โดย รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ผศ.วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ และ อ.อีลีหย๊ะ สนิโซ ร่วมเป็นกรรมการการสอบ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th