YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมพิจารณาผลสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

July 25th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิจารณาผลสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ รับการตรวจประเมิน SAR 54

July 25th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับการตรวจประเมิน SAR 54 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 โดยมีคณะกรรมการการประเมินประกอบด้วย นางเบญจวรรณ ถนอมชยธวัช ผศ.นราพร มณีเชวง ผศ.สุพร สุนทรนนท์ นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล และ ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผลการประเมินคณะได้คะแนน 4.51 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ป.โท-เอก

July 25th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

หลักสูตรนิติศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเผแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

July 25th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 หลักสูตรนิติศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเผแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสิทธิอันพึงมีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในโครงการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จากหลายสาขาอาชีพ และนักศึกษา โดยมีวิทยากร นายฐปนรรฆณ์ พยุง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Student Union[<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th