YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมสรุปผลการประเมิน SAR 54

July 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประชุมสรุปผลการประเมิน SAR 54 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 โดยมี รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี และ อ.นิธิ พลไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ร่วมชี้แจง [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะ

July 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะ อาคาร 5 โดยคุณจารึก ชุมพาที เจ้าหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อบรมปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและเคหะพยาบาล รุ่นที่ 2

July 30th, 2012 No Comments

สาขาวิชาสุขศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและเคหะพยาบาล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 มีนักศึกษาสาขาวิชาสุขศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพฉุกเฉินได้ มีทีมวิทยากร ประกอบด้วย นายมูหัมมัดรอฎวาน ซาโรมอ นางสาวสุไลนี สีตา และนางสาวฟิรดาวส์ มูซอ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th