YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from September 2012

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

September 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Faculty of Information and Communication Technology) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมตัดสินผลการคัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

September 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมตัดสินผลการคัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ

September 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ ผศ.ถาวร มณีนิล ณ วัดพุทธภูมิ อ.เมือง จ.ยะลา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคัดเลือกภาคีกลุ่มดัชนีธรรมาภิบาลจังหวัด (Provincial Governance Index)

September 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ผศ.ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในถานะประธานโครงการร่วมประชุมคัดเลือกภาคีกลุ่มดัชนีธรรมาภิบาลจังหวัด (Provincial Governance Index) ภายใต้โครงการสะพาน : เสริมสร้างประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อศึกษาข้อมูลจากภาคประชาสังคมในเรื่องธรรมาภิบาลภาคประชาชน เพื่อเทียบเคียงกับภาครัฐ จะกำหนดคัดเลือกภาคีกลุ่มดัชนีธรรมาภิบาลจังหวัด (Provincial Governance Index) ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อร่วมดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องขวัญจุฑา ๓  โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี[<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมโครงการเวทีคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555

September 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดย รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี ร่วมโครงการเวทีคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อาจารย์ครุศาศตร์ร่วมประชุมสรุปโครงการทวิภาษา

September 26th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2555 อาจาย์ฟารีดา สามะอาลี และ อาจารย์ จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมสรุปการปฏิบัติการโครงการทวิภาษา ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี เพื่อสรุปโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา สู่โรงเรียนทดลองต้นแบบพหุภาษาในปีต่อไป พร้อมกันนั้นได้เยี่ยมโรงเรียนบ้านประจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ร่วมโครงการทวิภาษา

Tags:

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญามอบทุนอุดหนุนวิจัยโครงการสร้างสำนึกพลเมืองฯ

September 26th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ผศ.ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญามอบทุนอุดหนุนวิจัยโครงการสร้างสำนึกพลเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในท้องถิ่นแก่องค์กรในพื้นที่เพื่อทำวิจัยตามแผนโครงการ ซึ่งองค์กรที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยได้แก่ มัสยิดกามาลียะห์อิสลามียะห์, โรงเรียนดำรงวิทยา, ศูนย์ยุติธรรมชุมชนปานาเระ, มูลนิธีศานรัศวลัย, ชมรม อ.ส.ม. ยะต๊ะ อ.รามัน, โรงเรียนบำรุงศาสน์วิทยา บ้าน กอตอตือร๊ะ, กลุ่มผู้หญิงภาคธุรกิจประชาสังคม, โรงพยาบาลส่วนตำบลเมาะมาวี ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 1[<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยมุสลิมในดูไบฯ

September 25th, 2012 No Comments

กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยมุสลิมในดูไบและรัฐทางตอนเหนือ ทางคณะมนุษยศาสตร์ได้ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ โดยการเดินทางเยือนเมืองดูไบในระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อวัตถุประสงค์คือ ๑.เปิดโอกาสในนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศมุสลิมที่มีความเจริญก้าวหน้า จากการเจรจาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ๒. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยทั้ง  ๕ แห่ง คือ ๑. University of Dubai ๒. Ajman University of Sciences and Technology ๓. University College of Mother and Family Science in Ajman ๔. University of Wollongong in Dubai ๕. Higher Colleges of Technology, Women’s Campus, […]

Tags:  

นักศึกษาวิชาทักษชีวิตและจิตสาธารณะทำกิจกรรมจิตอาษา

September 24th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 นักศึกษารายวิชาทักษะและจิตสาธารณะทำกิจกรรมจิตอาษา ร่วมทาสีทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา [<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

โครงการบริการวิชาการ ขยับกายเคลื่อนไหว ใจเบิกบาน ลดหวามมันเค็ม เติมเต็มสุขภาพ

September 22nd, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 สาขาวิชาสุขศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ “ขยับกายเคลื่อนไหว ใจเบิกบาน ลดหวามมันเค็ม เติมเต็มสุขภาพ” ณ ชุมชนการเคหะ เทศบาลนครยะลา โดยมีการจัดนิทรรศการอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต โรคเบาหวาน โรคความดัน สีผสมอาหาร น้ำปลา น้ำสมสายชู น้ำมัน การทำตุ๊กตาการบูรแฟนซี และกิจกรรมกายบริหารแอโรบิค [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th