YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from October 2012

เทศบาลนครยะลาศึกษาดูงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์

October 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 เทศบาลนครยะลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร นำเสนอ <<ภาพกิจกรรมทั้งหมด…

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการงาน มรย.วิชาการ 2555

October 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการงาน มรย.วิชาการ 2555 ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากร ครั้งที่ 2/55

October 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากร ครั้งที่ 2/55 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินการประกันคุณภาพผู้บริหาร

October 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินการประกันคุณภาพผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี เป็นประธาน เพื่อปรึกษาหารือและจัดทำคำสั่งเพื่อให้เป็นไปตามระบบตามเกณฑ์การประเมิน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมตรวจข้อสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

October 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมตรวจข้อสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ศอ.บต. เข้าหารือ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

October 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ศอ.บต. เข้าหารือ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 20 ชั้น 2 โดย ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และบุคลากรศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา <<ภาพกิจกรรมทั้งหมด..

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

October 29th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2555

October 29th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ จำนวนกว่า 370 คน จากทั้งหมด 9 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยได้รับเกียรติจากคณบดี รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประชุมซักซ้อมการเขียนรายงานประเมินตนเองครั้งที่ 2/2555 : ศูนย์คอมพิวเตอร์

October 24th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 20-405  บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการเขียนรายงานประเมินตนเองครั้งที่ 2/2555 ในด้านการเตรียมเอกสาร การเขียนรายงาน การจัดเตรียมหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการประเมิน โดยมีนายมูฮามะ มะสง หัวหน้างานเครือข่าย ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 13 คน <<ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Tags:  

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012

October 24th, 2012 No Comments

นางสาวรุสนี กาแลแม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012” ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยเข้ารับรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมกับคณาจารย์ซึ่งประกอบด้วย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ อ.แพรวศรี เดิมราช อ.ฟูไดละห์ ดือมอง และ อ.จันทนา มีชัยชนะ คณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบทุนในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการคัดเลือกและมอบทุนการศึกษา “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012” ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีตามโครงการ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2012” ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น […]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th