YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from November 2012

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน SAR ผู้บริหาร ประจำปี 2554

November 30th, 2012 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน SAR ผู้บริหาร ประจำปี 2554 เพื่อติดตามรวบรวมรูปเล่มและผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 โดยมี รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี เป็นประธาน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดทำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

November 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสมทบของ มรย. กับ วสส.ยะลา

November 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการสมทบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมจัดเก็บข้อมูล SAR ผู้บริหาร ประจำปี 2554

November 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล SAR ผู้บริหาร ประจำปี 2554 หัวข้อความสำเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรม มรย.วิชาการ 2555

November 30th, 2012 No Comments

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เชิญประชุมหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมปรึกษาหารือเรื่องการจัดแบ่งพื้นที่ การใช้วัสดุอุปกรณ์และการประเมินการจัดกิจกรรมนิทรรศการของทุกหลักสูตร และให้การดำเนินการจัดงานกิจกรรม มรย.วิชาการ 2555 ในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ร่วมรับฟังการนำเสนออุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) : ศูนย์คอมพิวเตอร์

November 30th, 2012 No Comments

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น.  ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เชิญคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้” ร่วมรับฟังการนำเสนออุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) ทั้งนี้เพื่อจัดหาอุปกรณ์เดินสายติดตั้งประจำอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งนำเสนอโดย : หจก. ออฟติกเน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม  >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด…

Tags:  

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์รับ 5 รางวัลประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่นจังหวัดยะลา ประจำปี 2555

November 29th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น. ดร.ศิริชัย นามบุรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ. 4 ปี) และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ. 5 ปี) เข้ารับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รวมทั้งหมด 5 รางวัล ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา ในโครงการคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่นระดับจังหวัดยะลา ประจำปี 2555 ซึ่งดำเนินงานโครงการนี้โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเดชรัตน์ สิมศิริ เป็นประธานมอบรางวัลและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับรางวัล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ดังนี้           1. ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คลิปโทรทัศน์                รางวัลที่ 1 โล่รางวัล พร้อมเงินสด 5,000 บาท สื่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง “การละหมาด 5 เวลา” […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

November 29th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ผศ.ดร.วิไลวัลย์ อินทรไชยมาศ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

November 29th, 2012 No Comments

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมอาจารย์ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อชี้แจงข้อมูลการขอรับทุน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

November 28th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคุณอธิพร สมจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย พิจารณาค่าเป้าหมายของ สกอ. สมศ. ปีการศึกษา 2555 พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2555 และพิจารณาตัวบ่งชี้เทียบเคียงของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยมี ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th