YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดทำและจัดเตรียมเอกสารรายงานการประเมินตนเองของคณะ

December 6th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเรื่อง การจัดทำและจัดเตรียมเอกสารรายงานการประเมินตนเองของคณะ เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดพร้อมจัดเตรียมเอกสารรายงานการประเมิน โดยมี อ.นิธิ พลไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ SAR ของคณะเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ โดยชี้แจงเกณฑ์การประเมินและกำหนดการส่งรายงานตามตัวชี้วัดและทำรูปเล่มให้เสร็จภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

December 6th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเตรียมการจัดอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เพื่อเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา) นอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การแสดง Science Show ในงาน มรย.วิชาการ 55

December 6th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดย รศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์ และทีมงาน ร่วมจัดกิจกรรมการแสดง Science Show ในงาน มรย.วิชาการ 55 ณ หอประชุมใหญ่ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th