YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณะวิทย์ฯ ดำเนินการซ้อมตรวจการประเมิน SAR ผู้บริหาร ประจำปี 2554

December 7th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดำเนินการซ้อมตรวจการประเมิน SAR ผู้บริหาร ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้เข้าร่วมการซักซ้อม เพื่อรับฟังคำแนะนำและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนต่อไป [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

December 7th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์

December 7th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ อนุรักษ์วัฒนธรรม ณ บริเวณหอประชุมเล็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึกการมีความรักความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th