YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

การสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

December 11th, 2012 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อในการสรรหาจำนวน 1 คน คือ อ.แพรวศรี เดิมราช และได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 16 คะแนน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุม ทบม.

December 11th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุม ทบม. ประจำเดือนธันวาคม 2555 เรื่อง ความร่วมมือการบริการจัดการสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20 โดยมีวาระการประชุมรายงานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ขอความอนุเคราะห์จัดสรรงบประมาณสำหรับครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทุนอุดมศึกษาภาคใต้ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผลคะแนนการประเมิน กพร. กับจังหวัดยะลาปี 2555 และเรื่องเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th