YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

ขอแจ้งอินเทอร์เน็ตขัดข้อง : ศูนย์คอมพิวเตอร์

December 17th, 2012 No Comments

             ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งให้ทราบว่าวงจรอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้เชื่อมต่อกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็นวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขนาด ๑ Gbpsไม่สามารถใช้งานได้เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๔.๑๕ น.และตั้งแต่เวลา ๑๔.๕๐ น.จนถึงปัจจุบันนั้น อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งผลให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายล่าช้ากว่าปกติเล็กน้อย                ในการนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นจะต้องงดให้บริการเว็บไซต์บางประเภทเป็นการชั่วคราวดังต่อไปนี้ ได้แก่              ๑. เว็บไซต์ประเภท Social media ได้แก่  facebook Youtube hi5  หรืออื่น ๆ                ๒. เว็บไซต์ที่ต้องใช้แบนด์วิดท์ในปริมาณสูง เช่น เว็บไซต์ประเภทดูหนังฟังเพลง การแสดงผลแบบ real time เป็นต้น                ดังนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์จึงต้องปิดการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะสามารถใช้งานวงจรสื่อสารได้ตามปกติ  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานที่จำเป็นเร่งด่วนสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบ GFMIS ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

Tags:  

โครงการบริการวิชาการ ปี 2556 : ศูนย์คอมพิวเตอร์

December 17th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาเยาวชนนักโปรแกรมเมอร์ หลักสูตร “การสร้าง Web App ด้วย Coldfusion” ได้จัดขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายชุมชนทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย อาจารย์  นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. จากวิทยาลัยเทคนิคยะลา รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ เป็นประธานในพิธีเปิดและ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา นายนรชัย วุฒเจริญมงคล กล่าวโอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 20 ชั้น 4 >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  

การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

December 17th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ของนายวรายุทธ ทิพย์กองลาศ โดยมี ดร.สิทธิชัย กุลศรี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ผศ.วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ วิทยาจารย์สมพงษ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ และ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th