YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณะมนุถษยศาสตร์จัดประชุมกลั่นกรองผลการประเมิน

December 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการประเมินการปฏิติบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 1[<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณะมนุษยศาสตร์จัดประชุมสรุปการดำเนินการโครงการสะพาน

December 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสรุปการดำเนินการโครงการสะพานปี 2 closs_meeting โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน คณะทำ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 1[<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกอบรม : ศูนย์คอมพิวเตอร์

December 27th, 2012 No Comments

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2555 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับคณะครุศาสตร์ เพื่อการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อ E-book ตามโครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก >>กิจกรรมทั้งหมด…

Tags:  

ประชุมเสนอแนวคิดการจัดตั้งโครงการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติม

December 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมปรึกษาหารือเสนอแนวคิดการจัดตั้งโครงการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติม เพื่อการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในอนาคต อาทิเช่น โครงการจัดตั้งคณะ ICT วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งแนวคิดนี้จะหารืออีกครั้งเมื่อมีศักยภาพครบตามระเบียบต่อไป [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมติดตามการจัดทำ SAR ผู้บริหาร และ SAR คณะ

December 27th, 2012 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำ SAR ผู้บริหาร และ SAR คณะ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 โดยมี รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมโครงการก่อสร้างอาคารคณะ

December 27th, 2012 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมโครงการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมี รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

December 27th, 2012 No Comments

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ประชุมปรึกษาหารือติดตามผลการดำเนินการยกร่างหลักสูตร การปรับโครงสร้างหลักสูตร ให้ทันแผนการเปิดรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th