YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from January 2013

อบรมพัฒนาทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมสำนักงานสำหรับนักศึกษา : ศูนย์คอมพิวเตอร์

January 30th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมสำนักงาน เพื่อเตรียมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนสู่ตลาดแรงงาน  รุ่นที่ 4 โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี และการจัดการ เข้าร่วมโครงการ หลักสูตร การสร้างงานนำเสนอ/อัลบั้มรูปด้วย Ms-PowerPoint 2010 และฟังก์ชั่นและการคำนวณ/สร้างกราฟด้วยโปรแกรม MS-Excel 2010 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 158 คน มีนางสาวฟาติน สะนิ นายวินัย แคสนั่น และนายวิทยา มิหอมมิ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 20 ชั้น 4 >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มรย.

January 30th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 20 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นวิทยากร [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อบรมการสร้างสื่อการสอน e-Learning ครั้งที่ 2 : ศูนย์คอมพิวเตอร์

January 29th, 2013 No Comments

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

January 29th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย “การบริหารความเสี่ยง”

January 28th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

January 28th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ของนายการะเวก สว่างรุ่งเรือง โดยมี รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ ผศ.วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ และ ผศ.มะรูดิง กาซา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อบรมการสร้างสื่อการสอน e-Lerning : ศูนย์คอมพิวเตอร์

January 28th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการสร้างสืื่อการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย โดยมีผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอสื่อการสอนในปัจจุบันและวิธีการใช้สื่อ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 20 ชั้น 4 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมค่ายคณิตสุดหรรษายกกำลังสอง

January 26th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมค่ายคณิตสุดหรรษายกกำลังสอง ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ลานดาดฟ้าอาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ทำการเขื่อนบางลาง

January 25th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ผศ.มะรูดิง กาซา พร้อมด้วย อ.อีลีหย๊ะ สนิโซ อ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ อ.สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ อ.ซูลกิฟลี กาซอ และนายฮูเซ็ง ชายดานา นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพลังงาน จำนวน 45 คน ไปศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ทำการเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมนำเสนองานวิจัย วทร. ครั้งที่ 21

January 25th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 17-20 มกราคม 2556 นายอิบรอเฮง จารง และนายอันวา หะยีบากา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมนำเสนองานวิจัยในหัวข้อ “วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุ กรณีศึกษาการเคลื่อนที่ของจรวดขวดน้ำ” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทศ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th