YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from February 2013

นายกเทศมนตรีนครยะลา และนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

February 28th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาหลักสูตรเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า นำ โดยนายกเทศมนตรีนครยะลา พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ และคณะ เข้าหารือการประเมินโครงการศึกษาสันติธานี กับผศ.ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 1[<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณาจารย์สาขาวิชาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อมร่วมประชุมโครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

February 27th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ อ.จุฑามาศ แก้วมณี และ อ.ภาณุ คะนอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน โครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครั้งที่ 13

February 26th, 2013 No Comments

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 คน พร้อมด้วย ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล อ.อีลีหย๊ะ สนิโซ อ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ อ.ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร อ.สมกรณ์ ชัยวรากร อ.รูฮัยซา ดือราแม และ อ.ซุลกิฟลี ยูโซ๊ะ ร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยในการประชุมครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วย นายโพซี วาจิ และนางสาวซูฮายา หะยีหามะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า เรื่อง “อิฐบล็อคประสานจากเถ้าไม้ยางพารา” [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อบรมการเอาชนะไวรัสด้วยตนเอง

February 26th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การเอาชนะไวรัสด้วยตนเอง วิทยากรโดย : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 22 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 20 ชั้น 4 >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี PDCA ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

February 24th, 2013 No Comments

       เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย นายมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา นายกสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นางสาวฟิตเราะห์  นางสาวฟิตเราะฮ์ หะยีบารอเฮง นางสาวสุพรรณี เจ๊ะซู นายนัสรู ตือง๊ะ  และคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศิริชัย นามบุรี  นางสาวธีรกานต์ ชาญณรงค์ นักศึกษารุ่นพี่ นางสาวรุสนี กาแลแม นางสาวนิลดา เจะแว  เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานของนักศึกษาในเวทีคุณภาพ ประจำปี 2555 ในโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ  โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในโครงการ “มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ คร้งที่ 4” ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 14-18 มกราคม 2556 ซึ่งนับเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เวลากว่า 2 […]

Tags:   ·

การอบรมปฏิบัติการตรวจสอบดินอย่างง่าย รุ่นที่ 2

February 23rd, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการตรวจสอบดินอย่างง่ายและการใส่ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน รุ่นที่ 2 ณ ห้องอบรมอาคาร 9 ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการกับวิชาปฐพีวิทยา โดย ผศ.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ และคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมให้การบริการ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อบรมการเขียนโปรแกรมด้วย php : ศูนย์คอมพิวเตอร์

February 22nd, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมด้วย php ให้แก่เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สามารถสร้าง web application และพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 20 ชั้น 4  >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  

ประชุมพิจารณาปรับแก้ TOR ครุภัณฑ์ ICT 2556 : ศูนย์คอมพิวเตอร์

February 22nd, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30-16.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เชิญคณะกรรมการประชุม เรื่อง พิจารณาปรับแก้ TOR ครุภัณฑ์ ICT 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  

บันทึกคนดี คนเก่ง คนยะลา “รศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์”

February 22nd, 2013 No Comments

วาสารเทศบาลนครยะลา ฉบับที่ 131 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้ยกย่อง “รศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์” อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในคอลัมน์ “บันทึกคนดี คนเก่ง คนยะลา” ในฐานะที่เป็นชาวยะลาที่มากด้วยความสามารถ ทั้งผลงานการสอนและงานวิจัยที่ได้รับรางวัลมากมายเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน นอกจากนั้นยังอุทิศเวลาทำงานเพื่อสังคม โดยเป็นกรรมการให้กับหน่วยงานต่างๆ จัดค่ายและจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ การทำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เหลือจากการผลิต และน้ำส้มควันไม้ นับเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [รายละเอียดเพิ่มเติม]

Tags:  

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปศึกษาดูงาน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา

February 21st, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 อ.สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ อ.ซุลกิฟลี กาซอ และนายฮูเซ็ง ชายดานา ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยา ศึกษาดูงาน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสและฝึกการพยากรณ์อากาศ โดยมี ผอ.สุรยุทธ์ เอี่ยมสะอาด และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร พร้อมให้การต้อนรับในครั้งนี้ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th