YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from March 2013

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยในประเด็น “เทคนิคการเลือกสถิติงานวิจัย”

March 29th, 2013 No Comments

วันศูกร์ที่ 29 มีนาคม 2556  เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการพัฒนาการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเลือกสถิติเพื่อการวิจัย โดย อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ  (วท.ด. สาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เกียรติเป็นวิทยากรนำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีคณาจารย์และบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ และจากหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วม จำนวน 20 คน  สาระการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เน้นการออกแบบการทดลองการวิจัย การเลือกสถิติให้สอดคล้องกับการวิจัย รวมทั้งการมองโครงร่างงานวิจัยตั้งแต่วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน การออกแบบ และสถิติการวิจัยให้ถูกต้อง โดยเน้นการใช้สถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน  สำหรับเป้าหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย และแนวคิดในการวิจัยเชิงทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์… การวิจัยเชิงทดลอง  [ลิงก์อื่นๆ] การออกแบบการวิจัย [ลิงก์อื่นๆ] การออกแบบการทดลอง [ลิงก์อื่นๆ] การเลือกสถิติการวิจัย [ลิงก์อื่นๆ] การใช้สถิติ t-test [ลิงก์อื่นๆ] การวิเคราะห์ความแปรปรวน [ลิงก์อื่นๆ] การใช้สถิติ ANOVA [ลิงก์อื่นๆ]

Tags:   · ·

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง

March 28th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ ในประเด็นการพัฒนานักศึกษา โดยเน้นกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในกิจกรรม “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนหรือกลุ่มผู้สนใจการพัฒนาการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  กิจกรรครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการจัดการการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งของคณะวิทยาศาสตร์  คือเว็บไซต์ http://e-learning.yru.ac.th/eres  ซึ่งประกอบด้วย ดร.ศิริชัย นามบุรี  อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ และ อ.อิมรอน แวมง  ร่วมเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่ง การแก้ไขประวัติส่วนตัว การสร้างรายวิชาใหม่ การสร้าง มคอ.3  การสร้างเนื้อหาหรือแหล่งเรียนรู้ การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การบ้าน  แบบทดสอบ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้  และสุดท้ายการนำคะแนนในระบบอีเลิร์นนิ่งไปใช้ประเมินระดับผลการเรียนรู้  การเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งยังสอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอนในตัวชี้วัดที่ 2.1.1 อีกด้วย สามารถนำหลักฐานผลการจัดการเรียนรู้ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน (อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง…)       กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 17 คน จากเกือบทุกสาขาวิชา ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ฯ […]

Tags:   · ·

ครุศาสตร์จัดโครงการอบรมครูไม่ตรงวุฒิ

March 27th, 2013 No Comments

ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2556 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ โดยได้รับการสนันสนุนงบประมาณจากจังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูที่สอนไม่ตรงวุฒิและขาดแคลน ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤ

Tags:  

อบรมค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน 2013 : ศูนย์คอมพิวเตอร์

March 26th, 2013 No Comments

วันที่ 25-29 มี.ค. และ 1-5 เม.ย.56 งานบริกาและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน “ICT for kid summer camp” 2013 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 20-407 อาคาร 20 ชั้น 4 >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

March 23rd, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 นางสาวโซเฟีย แวยูโซ๊ะ นางสาวฟาฎีละห์ มะเระ นางสาวนูรฮายาตี มานิ๊ และนางสาวรอฮายู ยูโซ๊ะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 โดยมีกรรมการสอบ ประกอบด้วย ผศ.สมานมิตร วิทยอภิบาลกุล ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ ผศ.ดร.วิไลวัลย์ อินทรไชยมาศ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ผศ.วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ และ อ.ภานุ คะนอง [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อาจารย์สาขาวิชาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรในการสัมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ทสม. และอาสาสมัครพลังงาน

March 22nd, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้รับเชิญจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายและสนับสนุนการทำงานของเครือข่าย ทสม. และอาสาสมัครพลังงาน ณ โรงแรมแกรนวิว อ.เบตง จ.ยะลา โดยมีประชาชนจาก อ.เบตง เข้าร่วมรับฟัง [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุม ทบม.

March 21st, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุม ทบม. ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20 เพื่อเตรียมส่งมอบงานของอธิการบดีและรองอธิการบดีต่อผู้รักษาการต่อไป [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต

March 21st, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประกอบด้วย นายวันซามัน มุซายี และนายรอซาลี กายอ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง “วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก กรณีศึกษาภายในของเหลว” ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต : วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

หลักสูตรภาษาอังกฤษได้นำนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษไปศึกษาดูงานสิงคโปร์และมาเลเซีย

March 20th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม 2556 หลักสูตรภาษาอังกฤษได้นำนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษหลักสูตรครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และsหลักสูตรศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงาน ณ สถาบัน SEAMEO RELC ที่ประเทศสิงคโปร์และเยี่ยมชมเมืองมรดกโลก Baba & Nyonya Heritage Museum เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย[<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษา

March 20th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เชิญเครือข่ายสโมสรนักศึกษาและการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับสถาบันทั้งระดับภายในสถาบันและระดับเครือข่ายภายนอกสถาบัน/ระหว่างสถาบัน ประกอบด้วยองค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนเครือข่ายระหว่างสถาบัน ประกอบด้วย สโมสรนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานตามข้อตกลงร่วมกันที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีการศึกษา 2554   ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมติที่ประชุมได้มีการทบทวนและสานต่อการจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาร่วมกันในปีการศึกษา 2555 นี้  โดยกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 27 เมษายน 2556  โดยสโมสรนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา รับเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานกิจกรรมครั้งนี้  [ภาพประกอบ…]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th