YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from April 2013

แนะนำเว็บไซต์ “สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”

April 30th, 2013 No Comments

ขอเชิญชมเว็บไซต์ “สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” ซึ่งเป็นผลการวิจัยการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานขององค์กร ของ ดร.ศิริชัย นามบุรี และ ผศ.ถาวร มณีนิล  ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่สมัยอดีต โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูยะลา สถาบันราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปัจจุบัน   เนื้อหาในเว็บไซต์เป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากร ร่วมการเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ บริหารจัดการด้วยซอฟต์แวร์ MediaWiki  (ประเภทเดียวกับที่ใช้จัดการเว็บไซต์ wikipedia)  ผู้สนใจโปรดทดลองใช้ http://web.yru.ac.th/science/encyclopedia และประเมินเว็บไซต์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะได้ที่  http://e-learning.yru.ac.th/survey/index.php?sid=39346

Tags:   · · · ·

คณะวิทย์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์

April 30th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อบรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร (database link) : ศูนย์คอมพิวเตอร์

April 27th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการอบรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการบริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (database link) การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถเรื่องการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและสามารถจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 20 ชั้น 4 >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

Tags:  

ศึกษาดูงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์

April 27th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์การดำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ จังหวัดพังงา >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

Tags:

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2556 เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา

April 26th, 2013 No Comments

    ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร น ำโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี และคุณธีรกานต์ ชาญณรงค์ พร้อมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 17 คน โดยนายกสโมสรนักศึกษา นายอาฮามัด เจ๊ะเล๊าะ  และคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2556 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ และกองพัฒนานักศึกษาร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือเพื่อให้ผู้นำนักศึกษารับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และร่วมกันยกร่างแผนงาน โครงการและกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาภาคปกติ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สโมสรคณะวิทยาการจัดการ และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เวคิน นพนิตย์ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญและบทบาทผู้นำนักศึกษากับการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  [ภาพเพิ่มเติม…]

Tags:

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554

April 26th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.บูรพา

April 26th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จากศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การสอบโครงการวิจัยเฉพาะทางสาขาวิชาฟิสิกส์

April 22nd, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดสอบโครงการวิจัยเฉพาะทางของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 โดยมี อ.อีลีหย๊ะ สนิโซ อ.สมกรณ์ ชัยวรากร อ.โรสลีนา ยูโซะ อ.ซุลกิพลี กาซอ อ.รูฮัยซา ดือราแม และนายฮุเซ็ง ชายดานา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งหัวข้อที่นำเสนอประกอบด้วย ด้านพลังงาน ด้านวัสดุ และด้านดาราศาสตร์ ทังนี้เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่กำหนดในด้านวิชาชีพของการศึกษา ในการนำเสนอครั้งนี้มีนักศึกษานำเสนอทั้งหมด 7 กลุ่ม มีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังจำนวน 23 คน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อบรมโครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน 2013 : ศูนย์คอมพิวเตอร์

April 21st, 2013 No Comments

งานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการอบรมโครงการ ค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน “ICT for kid summer camp” 2013 รุ่นที่ 3 หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2556  จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 26 คน ณ ห้องปฏิบัติห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 20-408 อาคาร 20 ชั้น 4 >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Tags:  

ค่ายพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน +3 ครั้งที่ 2 ระยะที่ 3

April 19th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 6-11 เมษายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดย รศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์ และทีมงาน นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการค่ายพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สู่อาเซียน +3 ครั้งที่ 2 ระยะที่ 2 ไปเข้าค่ายในระยะที่ 3 ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยเยี่ยมชมและจัดทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เยี่ยมชมชมพิพิธภัณฑ์น้ำมัน (Petrosains – The Discovery Center) ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสิงคโปร์ (Science Center Singapore) ฯลฯ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th