YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from May 2013

คณะวิทย์ฯ จัดซ้อมตรวจการประเมิน SAR ประจำปี 2555

May 31st, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดการซ้อมตรวจการประเมิน SAR ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 โดยมี อ.นิธิ พลไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธาน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ครุศาสตร์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2556

May 31st, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 คณะครุศาสตร์ได้จัดงานปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา การสอนอิสลามศึกษา จำนวน 215 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดสอบสัมภาษณ์และทดลองสอนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์พิเศษเต็มเวลา)

May 30th, 2013 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย กำหนดสอบสัมภาษณ์และทดลองสอนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์พิเศษเต็มเวลา) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และทดลองสอน ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาผู้เหมาะสมตามศาสตร์ที่เปิดรับ เพื่อเสริมศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรและทดแทนอัตรากำลังอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การซักซ้อมตรวจ SAR ของภาควิชาพื้นฐานการศึกษา โดยคณะวิทย์ฯ

May 30th, 2013 No Comments

ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดให้มีการซักซ้อมตรวจการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2555 ด้วยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย อ.นิธิ พลไชย เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ นางสาวธีรกานต์ ชาญณรงค์ และนางอธิพร สมจิตต์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ครุศาสตร์จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา

May 30th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556 งานพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาปีการศึกษา 2556 โดยมีสโมสรนักศึกษาและประธานห้องที่เป็นอนุกรรมการจำนวน 40 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เภตรา อ.ละงู จ.สตูล อ่านข่าวเพิ่มเติม

Tags:  

ประชุมยุทธศาสตร์พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

May 29th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อคิดกรอบโครงการ/กิจกรรมของแต่ละคณะและส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมี ผศ.สุภา วัชรสุขุม รองอธิการบดี เป็นประธาน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

May 28th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผศ.สุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาส ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ และ อ.จุฑามาศ แก้วมณี ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแบบสอบถามในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเกษตรและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจ SAR ระดับภาควิชาและกอง

May 28th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจ SAR ระดับภาควิชาและกอง ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมความร่วมมือการทำวิจัยกับโครงการพระราชดำริ

May 28th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมความร่วมมือการทำวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโครงการพระราชดำริ (พันธุกรรมพืช) กอ.รมน. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

May 28th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีวาระการประชุมเพื่อเตรียมงานเกษียณอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2555 และเตรียมการประชุมบุคลากรคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th