YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from July 2013

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2556

July 31st, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและแผนความต้องการทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

July 31st, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมพิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและแผนความต้องการทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ร่วมในและต่างประเทศ และต่างประเทศ ในโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2557-2561  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประชุมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางด้านคอมพิวเตอร์

July 31st, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เชิญคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางด้านคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือกระบวนการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นประธาน อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 20 ชั้น 4 >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมทบทวนแผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

July 30th, 2013 No Comments

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมชี้แจงข้อมูลการทบทวนแผนพัฒนาหลักสูตร เพื่อพิจารณาการจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2557-2561 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินเดือน

July 30th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินเดือน เพื่อพิจารณาอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือโครงการบริการวิชาการ

July 30th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.56 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดทำความร่วมมือโครงการบริการวิชาการ ปี 2557 กับ หน่วยงานสำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา โดยมีนายอำพล พลศร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ครู และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มรย.

July 29th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาหลักสูตร

July 29th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการได้รับทุนของคณาจารย์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มทร.ศรีวิชัย

July 27th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน อาจารย์พิจิตรลักษณ์ ภู่ศิริ รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต มณีศรี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

รองคณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอย. ประจำปี 2555

July 26th, 2013 No Comments

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับเชิญไปเป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา โดยมีรองศาสตราจารย์นิแวเต๊ะ หะยีวามิง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร บรรยายสรุปการดำเนินงานของคณะในปี 2555 ที่ผ่านมา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th