YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from August 2013

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2555 วชช.ยะลา

August 29th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2555 วิทยาลัยชุมชนยะลา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมรับมอบเกียรติบัตรเนื่องจากได้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการของวิทยาลัยอย่างดียิ่ง โดยมี ฯพณฯ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ เป็นประธานในพิธี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมพิจารณาขั้นเงินเดือน

August 28th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมพิจารณาขั้นเงินเดือน ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

August 28th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายอาเซียน ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

รองคณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้แทนระดับจังหวัดยะลา

August 27th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้แทนระดับจังหวัดยะลา เพื่อเป็นกรรมการลุ่มน้ำปัตตานี ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเดชรัฐ สิมศิริ เป็นประธาน มีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาร่วมประชุม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดทำแผนงบประมาณ ปี 2557

August 27th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประชุมจัดทำแผนงบประมาณ ปี 2557 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ คว้าแชมป์การแข่งขันเปตอง มรย.

August 26th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรของคณะที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันเปตองในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร ปามุทา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางจุฑารัตน์ รุ่งโรจน์รังสรร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัย

August 23rd, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมการประเมินบุคลากรและการรับสมัครบุคลากร มรย.

August 23rd, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการและภาระงานประจำตัวอาจารย์ และการประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมการจัดสรรงบประมาณ กพร.

August 22nd, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมการจัดสรรงบประมาณ กพร. สู่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดทำแผนงบประมาณ ปี 2557

August 22nd, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประชุมจัดทำแผนงบประมาณ ปี 2557 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th