YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from September 2013

คณบดีครุศาสตร์ร่วมยินดีอธิการบดีใหม่

September 29th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 คณบดีได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภาพเพิ่มเติม

Tags:  

คณะครุศาสตร์จัดงานมุฑิตาจิต รศ.ทวีศักดิ์

September 29th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 คณะครุศาสตร์ได้จัดงานมิฑิตาจิตแด่ รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด เนื่องในโอกาศเกษียนอายุราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการอธิการบดีพร้อมด้วยรองอธิการมาร่วมงาน ภายในงานมีการแสดงจากนักศึกษา และการแสดงความอำลาอาลัยจากคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า บรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง รูปเพิ่มเติม

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งแก่คณบดีคนใหม่

September 23rd, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ที่หมดวาระการดำเนินงาน จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งและส่งมอบงานแก่คณบดีคนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ เพื่อสานต่อการดำเนินของคณะให้เดินหน้าต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

งานเลี้ยงส่งผู้บริหารคณะวิทย์ฯ

September 20th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดงานเลี้ยงส่งผู้บริหารคณะที่กำลังจะหมดวาระ ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมหลักสูตรปริญญาเอก

September 20th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของ สกอ. เกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556

September 19th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาเข้าร่วม 117 คน จาก 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการรับข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556

September 19th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการรับข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุม UBI

September 19th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมเพื่ออนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2557 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (UBI) ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประชุมสรุประบบบริหารทรัยพากรองค์กร

September 19th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดประชุมสรุประบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทำ TOR ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  

กิจกรรม : ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ปี 2556

September 19th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดกิจกรรม “การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักฯ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2556 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทรัพยากร/เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการ) 2. ด้่านการให้บริการห้องสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ 3. ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักวิทยบริการ 4. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 5. ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ณ อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 6 >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th