YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from October 2013

ครุศาสตร์ร่วมสกว.วิจัยทวิภาษา

October 31st, 2013 No Comments

สกว.ร่วมมรภ.ยะลา-มหิดลวิจัยทวิภาษา สร้างครู-รูปแบบการศึกษาสอดคล้องจว.ชายแดนใต้ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวภายหลังร่วมกับ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการวิจัย “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษามลายูปาตานี-ภาษาไทย) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3” ว่า พื้นที่ชายแดนของประเทศเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาการศึกษาต้องเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม สกว.ตระหนักถึงความสำคัญในการพยายามหารูปแบบและแนวทางจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับเยาวชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในการดำเนินการวิจัยโครงการวิจัยดังกล่าว หรือเรียกว่าโครงการทวิภาษา

Tags:

ผู้บริหาร มรย. ตรวจเยี่ยมศูนย์แม่ลาน

October 30th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เดินทางไปตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่ศูนย์แม่ลาน เพื่อเตรียมปรับปรุงรองรับการเรียนการสอนและฝึกภาคสนามสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ตลอดจนดูลู่ทางพัฒนาในอนาคตเพื่อเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา

October 30th, 2013 No Comments

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.30 ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น : ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น : หัวหน้างานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก : หัวหน้างานจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา 4. ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ : หัวหน้างานส่งเสริมบัณฑิตศึกษา 5. นายอับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี : หัวหน้างานส่งเสริมบัณฑิตศึกษา 6. ดร.ตายูดิน อุสมาน : ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา […]

Tags:

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษาเข้าเป็นเลขานุการสอบการค้นคว้าอิสระ

October 30th, 2013 No Comments

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา เข้าเป็นเลขานุการสอบการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังนี้ 1. นางกอหลัน วาเยะ 2. นางนิวิสณีย์ ลอมา 3. นางธีรี คะ 4. นายเจษฎา ยาลา ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2556  เวลา 13.00 – 19.0 น. ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณะกรรมการสอบฯ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน 2. ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์ […]

Tags:

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา เยี่ยมชมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

October 30th, 2013 No Comments

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา เยี่ยมชมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งกับความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา ของนายวิโรจน์ มโนกิจอุดม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณะกรรมการสอบฯ ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์ : ประธานกรรมการ 2. ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ : กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา : กรรมการ

Tags:

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา เยี่ยมชมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

October 30th, 2013 No Comments

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา เยี่ยมชมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเป็นผู้นำกับประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ของนางสาวนิสริน เทพลักษณ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2556  เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณะกรรมการสอบฯ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน : ประธานกรรมการ 2. ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ : กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา : กรรมการ

Tags:

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมบุคลากรสายวิชาการ

October 30th, 2013 No Comments

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมบุคลากรสายวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุมภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการพูดคุยกัน การกำหนดนโยบายและการลดความขัดแย้งในการทำงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมกับนำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

Tags:

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่ง ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2556

October 29th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา โดยได้รับรางวัล ดังนี้ – รางวัลรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา ผลงานกระเป๋าอเนกประสงค์ โดยนางสาวหาลาตี มะดอเลาะ นางสาวซานูรา อาลี นางสาวซัลวา ยะฝาด นางสาวฮานูนา หลีหม๊ะ และนางสาวซัลมา สาหัดสะตำ มีอาจารย์ไซนะ มูเล็ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา – รางวัลรองรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา ผลงานโคมไฟกะลามะพร้าว โดยนางสาวมารีแย เจ๊ะอุเซ็ง นางสาวฮาลีเมาะ เจะนิ นางสาวซูรีนา อาแว มีอาจารย์ไซนะ มูเล็ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การอบรมของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

October 28th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเพิ่มเสริมทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และต่อยอดประสบการณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ ประธานหลักสูตร เป็นผู้ดำเนินการ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดกิจกรรมนำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

October 11th, 2013 No Comments

สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมนำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2556 มีจำนวนงานวิจัยร่วมนำเสนอทั้งหมด 21 เรื่อง โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาร่วมเป็นกรรมการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชาวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2556 สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ (ค.บ.) ชั้นปีที่ 4  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th