YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from November 2013

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาโทปรับปรุงบรรยากาศห้องเรียนบริเวณชั้น 10

November 30th, 2013 No Comments

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7 ร่วมกับ รศ.ดร.วิชิต  เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ปรับปรุงบรรยากาศห้องเรียน ห้องวิทยานิพนธ์ และบริเวณรอบๆ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

Tags:

ประชุมพัฒนาหลักสูตรและยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

November 29th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 05-302 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยมี ดร.ศศิธร พังสุบรรณ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ อาจารย์ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย อาจารย์สายใจ แก้วอ่อน อาจารย์อลภา ทองไชย และ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ ร่วมปรึกษาหารือเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรและยกร่างหลักสูตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา

November 28th, 2013 No Comments

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1. การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น : ประธานการประชุม 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา 4. อาจารย์อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมบัณฑิตศึกษา 5. อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ : ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา : เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 7. อาจารย์ ดร.ตายูดิน อุสมาน : ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต […]

Tags:

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมงานรดน้ำศพ

November 28th, 2013 No Comments

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมงานรดน้ำศพ อดีตสามีของคุณทิพยา ฤทธิเดช เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยชายแดนใต้

Tags:

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น และดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ อำนวยความสะดวกการติดตั้งม่าน

November 28th, 2013 No Comments

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 คุณสมนัน สุวรรณ ดำเนินการติดตั้งม่านบริเวณหน้าห้องสุขา สำนักงานบัณฑิตศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น และดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ อำนวยความสะดวก

Tags:

ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์

November 28th, 2013 No Comments

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้แก่ 1. นายมาหามะตอเฮ สาแม 2. นายไซนุดดีน มามะ ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:

คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมจัดกิจกรรมวันเด็ก 2557 ร่วมกับเทศบาลนครยะลา

November 28th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมวันปีใหม่ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

November 27th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประกอบด้วย นายมูฮำหมัดคอยรี หะยีบากา นายนัสรู ตืองะ และนายอารีฟ อุเซ็ง ร่วมเข้าประกวดรอบสุดท้าย (29 ทีม) โครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการประกวด นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากผลงาน “ระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋วอย่างง่ายสำหรับครัวเรือน บ้านลาคอซูแก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีอาจารย์ซุลกิพลี กาซอ อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ และอาจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดค่ายอาสาพัฒนา

November 27th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมกับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดค่ายอาสาพัฒนา ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ร่วมประชุมเรื่อง การเผยแพร่ตำราส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาไปยังหน่วยงานต่างๆ

November 27th, 2013 No Comments

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ร่วมประชุมเรื่อง การเผยแพร่ตำราส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาไปยังหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 20 โดยมี ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ เป็นประธาน, ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน, อาจารย์ศฤงคาร กิติวินิต ผู้จัดการสำนักพิมพ์, นางสาวอุษณีย์ ขุนเปีย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นเลขานุการ

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th