YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from January 2014

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา, ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ให้บริการรถตู้แก่สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

January 30th, 2014 No Comments

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2557 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา, ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ให้บริการรถตู้แก่สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เพื่อรับส่งวิทยากร ได้แก่ 1. อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ 2. นายฮูเซ็ง ชายดานา 3. คณะนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ บรรยายในหัวข้อเรื่อง ดาราศาสตร์ ใหักับโรงเรียนมูลนิธิอาซิสถาน ณ อามาน่า แปซิฟิก จังหวัดสงขลา

Tags:

บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี เยี่ยมชมสำนักงานบัณฑิตศึกษา

January 30th, 2014 No Comments

บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี เยี่ยมชมสถานที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคาร 20 ชั้น 10 โดยมี นางสาวทิชากร  ทัศนเบญจกุล นางโสภี  เสนพงษ์ และนางสาวนราวดี  นราพงศ์เกษม ในวันที่ 30 มกราคม 2557

Tags:

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนางสาวสุชาดา บุญสนอง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

January 30th, 2014 No Comments

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2557 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา เยี่ยมชมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนางสาวสุชาดา บุญสนอง เรื่อง สภาพแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดสงขลาเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ : ประธานกรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์ : กรรมการ 3. อาจารย์ ดร.อุมาพร เชิงเชาว์ : กรรมการ ณ ห้อง 20 – 102 ชั้น 10 อาคารเฉลิมพรเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร) 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

Tags:

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จัดกิจกรรมปฏิบัติการทำวิจัย

January 30th, 2014 No Comments

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2557 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จัดกิจกรรมปฏิบัติการทำวิจัย เป็นวันที่ 2 โดยมีอาจารย์สมพงษ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ เป็นวิทยากรให้คำบรรยายถึงขั้นตอนในการทำวิทยานิพนธ์

Tags:

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา, ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ให้บริการรถตู้แก่ อ.ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์

January 30th, 2014 No Comments

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา, ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และคุณอดุล  สำสี ให้บริการรถตู้ เพื่อให้บริการอาจารย์ในการจัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชน โดย อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์  ตรีไพบูลย์ หัวหน้าโครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการทำผ้าบาติกด้วยสีธรรมชาติสู่การจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านตลาดบาซาเอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 29 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนจากกลุ่มแม่บ้านประมาณ 5 คน ครู ประมาณ 5 คน และนักเรียนระดับชั้น ป.3 – ป.6 ประมาณ 60 คน กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การสร้างลายผ้าด้วยสีธรรมชาติ (การมัดย้อม) และการทำผ้าบาติกด้วยสีธรรมชาติ […]

Tags:

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ให้คำแนะนำและบริการการขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนวัตกรรม

January 29th, 2014 No Comments

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ให้คำแนะนำและบริการการขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนวัตกรรมแก่ 1. นางสาวฟาบีละ สมาแอ : เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้จริยธรรม ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด พ.ศ.2548 ชั้นปีที่ 2 เรื่องมารยาทที่ดี โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ 2. นายต่วนตัรมีซี นิแต : เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับ โดยใช้เกมส์คำศัพท์ภาษาอาหรับประกอบการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกูโบะกาเยาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

Tags:

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จัดกิจกรรมปฏิบัติการทำวิจัย

January 29th, 2014 No Comments

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จัดกิจกรรมปฏิบัติการทำวิจัย โดยมี 1. อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ : ประธาน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง 3. อาจารย์สมพงษ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ 4. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา รุ่นที่ 2 และ 3

Tags:

อาจารย์สมพงษ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มอบของที่ระลึกแด่ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น

January 29th, 2014 No Comments

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557 อาจารย์สมพงษ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มอบของที่ระลึกแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา

Tags:

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น ร่วมงานพบปะยามเช้า จัดโดยงานอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

January 29th, 2014 No Comments

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ร่วมงานพบปะยามเช้า จัดโดยงานอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณข้างหอประชุมหลังใหม่

Tags:

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษาและประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ให้บริการรถตู้แก่อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์

January 28th, 2014 No Comments

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2557 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ให้บริการรถตู้แก่ อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ หัวหน้าโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการทำผ้าบาติกด้วยสีธรรมชาติสู่การลดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินการบริการวิชาการการทำผ้าบาติก ณ โรงรียนบ้านยือโรง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียน โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 1. กิจกรรมการทำผ้าบาติกสีธรรมชาติ 2. กิจกรรมการทำขนมถ้วยฟูของกลุ่มแม่บ้าน 3. กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน 4. กิจกรรมการทำ EM ของครูโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th