YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from February 2014

สาขาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา

February 28th, 2014 No Comments

สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนบ้านจาหนัน ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรมบริการให้ความรู้ด้านวิชาการแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งนักเรียนทั้งหมดออกเป็นฐานความรู้ 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 การใช้งานแท็ปเลต (Tablet) เป็นการเรียนรู้วิธีการใช้งานและรักษาเครื่องแท็ปเลตเบื้องต้น ซึ่งรับผิดชอบโดยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฐานที่ 2 การทำที่คั่นหนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำที่คั่นหนังสือ พร้อมทั้งได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (Mac) มาใช้ประกอบการทำกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งรับผิดชอบโดยหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (คบ.) ฐานที่ 3 การ์ตูนแอนิเมชัน (Animation) เป็นการนำเสนอการ์ตูนแอนิเมชันที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นมาให้นักเรียนได้ชมกัน ยกตัวอย่างเช่น สื่อการ์ตูนแอนิเมชันรณรงค์ลดโลกร้อน รับผิดชอบโดยหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ฐานที่ 4 การใช้งานโปรแกรมเพนท์ (Paint) โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรเป็นวิทยากรร่วมกันในการสอนการใช้งานโปรแกรมเพนท์ และวิธีการลงสีให้สวยงาน รับผิดชอบโดยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านจาหนันเป็นอย่างดี โดยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองหลังเสร็จกิจกรรมนักเรียนได้รับความรู้จากฐานต่างๆ อย่างสนุกสนาน ซึ่งในโอกาสต่อไปทางสาขาคอมพิวเตอร์จะร่วมจัดกิจกรรมดีๆ […]

Tags:  

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของโครงการ SOUTH PUS

February 28th, 2014 No Comments

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของโครงการสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SOUTH PUS) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งผลการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อการการ์ตูนแอนิเมชั่นรณรงค์ลดโลกร้อน” โดยนายมะดารี ดุลสา และนางสาวลามานียะห์ สะตะมา นักศึกษาหลักสูตรเทคโลโลยีมัลิตมีเดีย และนางสาวสุวีนา ยูโซ๊ะ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลียีสารสนเทศ เป็นผู้วิจัย มีอาจารย์ฟูไดละห์ ดือมอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล “ดี” ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และได้รับรางวัล “ชมเชย” ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ พร้อมกันนี้ อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมแสดงความยินดี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ร่วมประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

February 28th, 2014 No Comments

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ร่วมประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31 2. การกำหนดชื่อการประชุมวิชาการภายใต้การสนับสนุนของ สคบท. และทคบร. 3. การปรับปรุงเวบไซต์สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง” ครั้งที่ 6 5. คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท และมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : ประธาน 2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : รองประธาน 3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : รองประธาน 4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น : กรรมการ 5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร : กรรมการ […]

Tags:

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น เป็นวิทยากร

February 27th, 2014 No Comments

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเรื่อง การบริหารความเสี่ยงแก่ตัวแทนจากแต่ละคณะ ศูนย์ สำนัก รวม 7 หน่วยงาน จำนวน 80 คน ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10  อาคารเฉลิมพรเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น เป็นวิทยากร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

Tags:

การอบรมปฏิบัติการความจำเป็นและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะวิทย์ฯ

February 27th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมปฏิบัติการในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ เรื่อง “ความจำเป็นและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร” ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2557

February 25th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อปรึกษาหารือเกณฑ์ในการให้คะแนนของผู้ประเมิน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การอบรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน

February 24th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง อบรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคาร 9 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา และโรงเรียนอุดมศาสน์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณาจารย์จากหลักสูตรจุลชีววิทยาเป็นวิทยากร ประกอบด้วย อาจารย์อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี อาจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ อาจารย์หัสลินดา บินมะแอ อาจารย์นุรอัยนี หะยียูโซะ และอาจารย์คอสียาห์ สะลี ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสีจุลินทรีย์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ฯลฯ ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ พบปะนักศึกษาทุนโครงการผลิตบัณฑิตและบุคลากรเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนฯ

February 24th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพบปะนักศึกษาทุนโครงการผลิตบัณฑิตและบุคลากรเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนและสาขาที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 46 คน เพื่อชี้แจง พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาต้องการให้มี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร และปฏิบัติการเขียนการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ เพื่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

February 23rd, 2014 No Comments

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร และปฏิบัติการเขียนการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ เพื่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพรเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์สมพงษ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ เป็นวิทยากร และมีนักศึกษาเข้าร่วม ดังนี้ 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒน 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Tags:

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

February 22nd, 2014 No Comments

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเรียนชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  แฉล้ม และอาจารย์สมพงษ์  เพ็ชรบริสุทธ์ เป็นวิทยากรหลัก ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th