YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from March 2014

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อสรุปผลคะแนนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

March 31st, 2014 No Comments

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อสรุปผลคะแนนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

Tags:

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบการค้นคว้าอิสระของนางสาวฐิตาพร เจนสมรภูมิ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

March 30th, 2014 No Comments

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดสอบการค้นคว้าอิสระของนางสาวฐิตาพร  เจนสมรภูมิ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายเครื่องสำอางในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 1. อาจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี : ประธาน 2. อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ : กรรมการ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ : กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น : เลขานุการ ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพรเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร) 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบการค้นคว้าอิสระของนางนิลวรรณ ดำนิล นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

March 30th, 2014 No Comments

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดสอบการค้นคว้าอิสระของนางนิลวรรณ ดำนิล นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายข้าวแกงในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 1. อาจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี : ประธาน 2. อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ : กรรมการ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ : กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น : เลขานุการ ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพรเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร) 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบการค้นคว้าอิสระของนายศักทวี ทวีตา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

March 30th, 2014 No Comments

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดสอบการค้นคว้าอิสระของนายศักทวี ทวีตา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายส้มตำในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 1. อาจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี : ประธาน 2. อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ : กรรมการ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ : กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น : เลขานุการ ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพรเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร) 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบการค้นคว้าอิสระของนางสาวปานทิพย์ แผ้วสะอาด นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

March 30th, 2014 No Comments

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดสอบการค้นคว้าอิสระของนางสาวปานทิพย์ แผ้วสะอาด นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านหนังสือในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 1. อาจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี : ประธาน 2. อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ : กรรมการ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ : กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น : เลขานุการ ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพรเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร) 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบการค้นคว้าอิสระของนางสาววัทธิภา จงดี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

March 30th, 2014 No Comments

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดสอบการค้นคว้าอิสระของนางสาววัทธิภา จงดี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 1. อาจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี : ประธาน 2. อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ : กรรมการ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ : กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น : เลขานุการ ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพรเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร) 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบการค้นคว้าอิสระของนางสุจิรา พิทักษ์แทน นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

March 30th, 2014 No Comments

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดสอบการค้นคว้าอิสระของนางสุจิรา พิทักษ์แทน นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 1. อาจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี : ประธาน 2. อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ : กรรมการ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ : กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น : เลขานุการ ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพรเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร) 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบการค้นคว้าอิสระของนางสาวสุมาลี ยอดคง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

March 30th, 2014 No Comments

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดสอบการค้นคว้าอิสระของนางสาวสุมาลี ยอดคง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านซ่อมและจำหน่ายอะไหล่รถ จักรยานยนต์ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 1. อาจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี : ประธาน 2. อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ : กรรมการ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ : กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น : เลขานุการ ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพรเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร) 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบวิทยานิพนธ์ของนายบัดรอน อับดุลลาเตะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

March 30th, 2014 No Comments

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2557  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดสอบวิทยานิพนธ์ของนายบัดรอน อับดุลลาเตะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การละหมาดวันศุกร์ หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง : ประธาน 2. อาจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา : กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง : กรรมการ 4. อาจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ : กรรมการ 5. อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ : เลขานุการ ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพรเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ […]

Tags:

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวฮารตีนี เจะหมิง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

March 30th, 2014 No Comments

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2557  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวฮารตีนี เจะหมิง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้อัตตารีค (ศาสนประวัติ) เรื่อง เคาะลีฟะฮ์ทั้งสี่ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ปีที่ 6 โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง : ประธาน 2. อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ : กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง : กรรมการ 4. อาจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ : กรรมการ 5. อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ : เลขานุการ ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพรเกียรติ 50 พรรษา […]

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th