YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from April 2014

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

April 30th, 2014 No Comments

 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบัณฑิตศึกษา นางศิรินทิพย์ พรหมคีรี ได้ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดและอำนวยการปฏิบัติงานของคณาจารย์และนักศึกษาที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคาร 20 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อย่างขยันขันแข่ง เป็นประจำทุกวัน โดยวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้จัดสถานที่สอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา ตั้งแต่ เวลา 9.00 -16.30 น.

Tags:  

การประชุมเพื่อเตรียมการงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการวางแผนการเรียนการสอน สาขาวิชา การบิหารการศึกษา

April 30th, 2014 No Comments

ในวันที่ 30 เมษายน 2557 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลตัวชี้วัดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 8 ตัวชี้วัด และการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการเตรียมการสอบประเมินของนักศึกษา ระดับประกาศนีย์บัตรการบริหารการศึกษาตามแนวทางของคณะครุศาสตร เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Tags:  

การสอบการค้นคว้าอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

April 30th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดให้มีการสอบการค้นคว้าอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เรื่องสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนการสอนตามโครงสรัทซีท (SEAT FRAMWORK) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยนายพารีดี ลาบูอาปี ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 11.00 -12.30 น. ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณะกรรมการสอบ ดังนี้ 1.ผศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน (ประธานกรรมการ) 2.รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ (กรรมการ) 3. ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา (กรรมการ) 4.ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ (เลขานุการ)

Tags:  

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 สาขาบริหารการศึกษา

April 29th, 2014 No Comments

ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ได้มีการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยทำการสอบรายวิชา การบริหารเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาสุดท้ายของการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ซึ่งบรรยากาศในห้องสอบมี ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา มาเยี่ยมชมนักศึกษา สาขาบริหารการศึกษา

Tags:  

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1สาขา บริหารการศึกษา

April 29th, 2014 No Comments

ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ได้มีการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6ประจำปีการศึกษา 2556 โดยทำการสอบรายวิชา การบริหารเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาสุดท้ายของการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 โดยมีกรรมการคุมสอบ ดังนี้ ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น และนางสาวนิฮาฟีซา หะยีวาเงาะ

Tags:  

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1 สาขาบริหารการศึกษา

April 29th, 2014 No Comments

ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ได้มีการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยทำการสอบรายวิชา หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาที่ 3 ของการสอบ โดยมีกรรมการคุมสอบ ดังนี้ ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น และนางสาวนิฮาฟีซา หะยีวาเงาะ

Tags:  

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 สาขาบริหารการศึกษา วิชาที่ 2

April 28th, 2014 No Comments

ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 มีการจัดสอบประมวลความรู้ นักศึกษาสาขา บริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 มีการสอบ 2 วัน คือวันที่ 28-29 เมษายน 2557 โดยมีกรรมการคุมสอบ ดังนี้  ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น  และนางสาวนิฮาฟีซา หะยีวาเงาะ

Tags:  

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มีการจัดสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 นักศึกษาสาขา บริหารการศึกษา รุ่น 6

April 28th, 2014 No Comments

ในวันจันทร์ที่  28 เมษายน 2557 สำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้จัดการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 มีการสอบ 2 วัน คือวันที่ 28-29 เมษายน 2557 โดยมีกรรมการคุมสอบ ดังนี้ 1. ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น 2.นางสาวนิฮาฟีซา หะยีวาเงาะ

Tags:  

นักศึกษาปริญญาเอก ร่วมสัมมนาและร่วมแสดงความคิดเห็นการสนทนาวัดคุณสมบัติ

April 28th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นัดหมายมาพูดคุยกัน เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.วิพัฒน์  ถาวโรฤทธิ์ เป็นผู้นำ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

Tags:  

สำนักงานบัณฑิตศึกษากระตุ้นการำเนินการผลิตบัณฑิต M.B.A

April 28th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ได้มาแนะนำการเขียน ค.1 และ ว.1 ให้กับนักศึกษา M.B.A รุ่น 5 โดยมี ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ และรศ.ดร.ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ ร่วมการให้คำปรึกษา ให้นักศึกษาสำเร็จใน 2 อาทิตย์ หรือเดือนพฤษภาคม 2557

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th