YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from May 2014

นักศึกษาปริญญาเอก สาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรึกษาการเตรียมเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (คุณเพลินพิศ พงศ์ปริญญากุล)

May 31st, 2014 No Comments

ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:00 น. คุณเพลินพิศ  พงศ์ปริญญากุล เข้าพบเรียนหารือเรื่องการเตรียมโครงร่างดุษฎีนิพนธ์กับ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น 1. เรื่องการเขียนบทที่ 1-3 2. นัดเสนอโครงร่างวันที่ 7 มิ.ย. 57 3. ความก้าวหน้าหลังประชุมกับสำนักงานสาธารณสุข รัฐเปรัค และวันที่ 17 มิ.ย. จะเข้าร่วมงานซ้อมแผนรับไข้หวัดนก ที่รัฐ kelantan. 4. แผนนำเสนอผลงานในการประชุม

Tags:   ·

นักศึกษาปริญญาเอก สาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรึกษาการเตรียมเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (คุณประดับ นวลละออ)

May 31st, 2014 No Comments

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:00 น. นายประดับ นวลละออ เข้าพบเรียนหารือเรื่องการเตรียมโครงร่างดุษฎีนิพนธ์กับ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น 1. เรื่องการเขียนบทที่ 1-3 2. นัดเสนอโครงร่างวันที่ 7 มิ.ย. 57 3. ความก้าวหน้าหลังประชุมกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และวันที่ 17 มิ.ย เข้าร่วมงานการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4. แผนนำเสนอผลงานในการประชุม

Tags:  

นางสาวศรีวิกาญจน์ ยกเส้ง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการสอบวิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (๓อ.๒ส.) ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง กาารกำกับตนเอง เเละพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทราย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

May 31st, 2014 No Comments

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ.ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  นางสาวศรีวิกาญจน์ ยกเส้ง  นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการสอบวิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (๓อ.๒ส.) ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง กาารกำกับตนเอง เเละพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทราย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงดังนี้ 1.อ.ดร.กรรณิกา เรื่องเดช (ประธานกรรมการ) 2.อ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ (กรรมการ) 3.อ.ไพบูรณ์ ชาวสวนศรีเจริญ (กรรมการ) 4.อ.ซูฮัยลา สะมะแอ (เลขานุการ)

Tags:  

นายอิกรอม กาซอ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนบ้านนิยม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

May 31st, 2014 No Comments

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ.ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  นายอิกรอม กาซอ  นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนบ้านนิยม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดังนี้ 1.อ.ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ (ประธานกรรมการ) 2.อ.ดร.กรรณิกา เรื่องเดช (กรรมการ) 3.อ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ (กรรมการ) 4.อ.ไพบูรณ์ ชาวสวนศรีเจริญ (กรรมการ) 5.ผศ.ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก (เลขานุการ

Tags:  

นางสาวนุรไอนี เลาะยะผา นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างของปบเปื้อนปริมาณโลหะหนักในพื้นที่แหล่งรับน้ำธรรมชาติใน ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

May 31st, 2014 No Comments

ในวันเสาร์ที่ 31  พฤษภาคม 2557 เวลา 10.30 – 12.00 น.ณ.ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  นางสาวนุรไอนี เลาะยะผา  นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างของปบเปื้อนปริมาณโลหะหนักในพื้นที่แหล่งรับน้ำธรรมชาติใน ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีคณะกรรมการสอบโครงร่างดังนี้ 1. รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ประธานกรรมการ) 2. ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ (กรรมการ) 3.ผศ.สมานมิตร วิทยอภิบาลกุล (กรรมการ) 4.อ.ดร.วารุณี หะยีมะสาและ (เลขานุการ)

Tags:  

นางนารีมาล์ นิระ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ดำเนินการสอบโครงร่าง เรื่อง การปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบ่อตื้น

May 31st, 2014 No Comments

ในวันเสาร์ที่ 31  พฤษภาคม 2557  เวลา 10.30 – 12.00 น.ณ.ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานางนารีมาล์ นิระ  นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบ่อตื้น โดยมีคณะกรรมการสอบโครงร่างดังนี้ 1. รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ประธานกรรมการ) 2. อ.ดร.ศศิธร พันสุบรรณ (กรรมการ) 3.ผศ.วิพัฒน์  ถาวโรฤทธิ์ (กรรมการ) 4.อ.จุฑามาศ  แก้วมณี (เลขานุการ)

Tags:  

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 2 ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

May 30th, 2014 No Comments

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:00น. รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ได้รับเกียรติเป็นประธานกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556  ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกับนักศึกษาช่วยงานปริญญาเอก ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพการศึกษา ทางสถาบันอิสลามและอาหรับได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น  ประธานกรรมการ 2. ผศ.ดร.จารุวัจน์  สองเมือง กรรมการ 3. ดร.อาสลัน หิเล  กรรมการ 4. ผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา  กรรมการ 5. อาจารย์ระวิ แก้วสุกใส  กรรมการ 6. นางนูรีซัน ยูโซะ  เลขานุการ 7. นายอารีดิน อีแตตีแม  ผู้ช่วยเลขานุการ 8. นายมูฮัมมัดรอซาลี  บือราเฮง  ผู้ช่วยเลขานุการ  

Tags:  

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 2 ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

May 30th, 2014 No Comments

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:00น. รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ได้รับเกียรติเป็นประธานกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556  ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกับนักศึกษาช่วยงานปริญญาโท โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น  ประธานกรรมการ 2. ผศ.ดร.จารุวัจน์  สองเมือง กรรมการ 3. ดร.อาสลัน หิเล  กรรมการ 4. ผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา  กรรมการ 5. อาจารย์ระวิ แก้วสุกใส  กรรมการ 6. นางนูรีซัน ยูโซะ  เลขานุการ 7. นายอารีดิน อีแตตีแม  ผู้ช่วยเลขานุการ 8. นายมูฮัมมัดรอซาลี  บือราเฮง  ผู้ช่วยเลขานุการ

Tags:  

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 2 ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

May 30th, 2014 No Comments

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:00น. รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ได้รับเกียรติเป็นประธานกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556  ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกับนักศึกษาช่วยงานสำนักงานบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น  ประธานกรรมการ 2. ผศ.ดร.จารุวัจน์  สองเมือง กรรมการ 3. ดร.อาสลัน หิเล  กรรมการ 4. ผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา  กรรมการ 5. อาจารย์ระวิ แก้วสุกใส  กรรมการ 6. นางนูรีซัน ยูโซะ  เลขานุการ 7. นายอารีดิน อีแตตีแม  ผู้ช่วยเลขานุการ 8. นายมูฮัมมัดรอซาลี  บือราเฮง  ผู้ช่วยเลขานุการ  

Tags:  

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

May 29th, 2014 No Comments

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:00 น. รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ได้รับเกียรติเป็นประธานกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกับนักศึกษาช่วยงานปริญญาเอก โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น  ประธานกรรมการ 2. ผศ.ดร.จารุวัจน์  สองเมือง กรรมการ 3. ดร.อาสลัน หิเล  กรรมการ 4. ผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา  กรรมการ 5. อาจารย์ระวิ แก้วสุกใส  กรรมการ 6. นางนูรีซัน ยูโซะ  เลขานุการ 7. นายอารีดิน อีแตตีแม  ผู้ช่วยเลขานุการ 8. นายมูฮัมมัดรอซาลี  บือราเฮง  ผู้ช่วยเลขานุการ

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th