YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from June 2014

ผศ.ดร. วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิต ได้ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เรื่องของการทำวิจัย เรื่อง ประมาณ ชนิด และการกระจายของแพลน์ตอนที่เกาะบนสิ่งสังเคราะห์ในระบบน้ำประปาเทศบาลนครยะลา

June 30th, 2014 No Comments

ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ผศ.ดร. วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิต ได้ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา นายธีรพัฒน์ ภู่พงศ์ไพบูลย์ ในเรื่องของการทำวิจัย เรื่อง ประมาณ ชนิด และการกระจายของแพลน์ตอนที่เกาะบนสิ่งสังเคราะห์ในระบบน้ำประปาเทศบาลนครยะลา  ณ อาคาร 20 ชั้น 10 สำนักงานบัณฑิตศึกษา

Tags:  

การประชุม การขอทำการตกลงกับบัญชีกลาง ในเรื่อง Edit ผลงานทางวิชาการ ในการจัดประชุมอิสลามศึกษาระดับนานาชาติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการประชุมระดับนานาชาติ

June 30th, 2014 No Comments

ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ดร. มูหัมมัดตอลาล แกมะ ได้เข้าร่วมประชุม ว่าด้วยเรื่อง การขอทำการตกลงกับกรมบัญชีกลาง ในเรื่อง Edit ผลงานทางวิชาการ ในการจัดประชุมอิสลามศึกษาระดับนานาชาติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการประชุมระดับนานาชาติในครั้งต่อไป ณ อาคาร 20 ห้องประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:  

ครุศาสตร์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาบรูไนและอินโดนีเซีย

June 30th, 2014 No Comments

ในระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณาจารย์ในสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง       พร้อมคณาจารย์อีก 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ อาจารย์ ดร.มูหำมัดสูใหมี เฮงยามา อาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน และอาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด ได้เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยในประเทศบรูไนและอินโดนีเซีย เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB)ประเทศบรูไน Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabayaและ Darussalam University  ประเทศอินโดนีเซีย

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา และ ผศ.วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ เข้าชุมชนเพื่อเก็บข้อมูการจัดทำวิจัย การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่น้ำตกทรายขาว

June 29th, 2014 No Comments

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา และ ผศ.วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ เข้าชุมชนเพื่อเก็บข้อมูการจัดทำวิจัย การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่น้ำตกทรายขาว โดยเข้าไปสอบถามข้อมูลกับนายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ พร้อมทั้งมีนักศึกษา ดังนี้ 1.นางสาวฟิรดาวส์ ไพรพฤกษ์ นักศึกษาช่วยงานปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 2นางสาวอัสลีนา บุตรี นักศึกษาช่วยงานบัณฑิตศึกษา

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมการสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

June 28th, 2014 No Comments

      ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมการสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมีคณะกรรมการผู้สัมภาษณ์ ดังนี้ 1. ดร.ฐานกุล รัศมีสุขานนท์ 2. รศ.ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์  

Tags:  

นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น) เพื่อปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์

June 28th, 2014 No Comments

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 13:00 น. 1. นายมะรอกี เจะเล๊าะ นักศึกษาปริญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ จังหวัดยะลา 2. นางสาวรุจิรา ไตรภพ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีในอนาคต

Tags:  

อ.สุภาพร ลอยวัฒนกุล มาเยี่ยมสำนักงานบัณฑิตศึกษา และได้พบปะพูดคุยคณะกรรมการคุมสอบ

June 28th, 2014 No Comments

  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 อ.สุภาพร ลอยวัฒนกุล มาเยี่ยมสำนักงานบัณฑิตศึกษา และได้พบปะพูดคุย รศ.ดร. วิชิต เรืองเเป้น ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการคุมสอบ สาขาการสอนอิสลามศึกษา

Tags:  

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนอิสลามศึกษา

June 28th, 2014 No Comments

  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 20-101 ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 20) สำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการสอนอิสลามศึกษา โดยมีนักศึกษาที่เข้าสอบดังนี้ 1.นางสาวซากียะห์ ปาแนแจกะ 2.นายซอมะ มีสา 3.ซาการียา ตาเยะ และคณะกรรมการกำกับสอบ ดังนี้ 1.อ.ดร.มูหัมหมัดตอลาล แกมะ 2.อ.ดร.อับดุลรอแม สุหลง

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ให้คำปรึกษาเรื่องอนุมัติขอจบแก่นักศึกษาปริญญาโท

June 28th, 2014 No Comments

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 นายพารีดี ลาบูอาปี และนายอันวารุดดีน ดอเล๊าะ มาติดต่อสอบถามเรื่องการอนุมัติจบ ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้พบกับ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ท่านได้ให้คำปรึกษาและคำชี้แจงอย่างชัดเจน

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมการสัมภาษณ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนอิสลามศึกษา รอบที่ 2

June 28th, 2014 No Comments

 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมการสัมภาษณ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนอิสลามศึกษา รอบที่ 2 โดยมีคณะกรรมการผู้สัมภาษณ์ ดังนี้ 1.ดร.มูหัมหมัดตอลาล แกมะ 2.ดร.มูฮำหมัดซูไฮมี เฮงยามา

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th