YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from July 2014

รศ.ดรวิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิต) ร่วมดำเนินการจัดห้องปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิศษา

July 31st, 2014 No Comments

รศ.ดรวิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิต) และนักศึกษาช่วยงาน ร่วมดำเนินการจัดห้องปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะจัดการปฐมนิเทศในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีรายชื่อผู้ดำเนินงานดังนี้ 1.นางสาวฟิรดาวร์ ไฟรพฤกษ์ 2.นางสาวอามีเนาะ มาดีโมง 3.นางสาวอัสลีนา บุตรี 4.นางสาวอัสมาอ์ โต๊ะยอ

Tags:  

รศ.ดรวิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิต) ต้อนรับพระคุณเจ้าที่มาติดต่อเพื่อต้องการศึกษาต่อปริญญาโท

July 31st, 2014 No Comments

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ต้อนรับให้คำแนะนำท่านพระคุณเจ้า ดังนี้ 1.พระครูปุญญาภิบาล (วัดธารโต) 2.พระจอม 3.พระทวีศักดิ์ 4.รจท กฤษณพงศ์ วงไกรจักร์ (สภ.ธารโต) มาติดต่อเพื่อขอข้อมูลการศึกษาต่อในโครงการต่อไป

Tags:  

รศ.ดรวิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิต) นำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะในการตรวจการทำความสะอาด

July 31st, 2014 No Comments

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่มาตรวจแม่บ้านทำความสะอาด รายชื่อเจ้าหน้าที่ 1.นางยุพิณ พรหมมณี 2นางสาวภัสสร เครือวรฉัตร

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิต) ร่วมประชุมการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

July 31st, 2014 No Comments

รศ.ดร. วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิต ประชุมกับเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2557 ห้องประชุมชั้น 9 ห้องชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลกรณ์ (อาคาร 20) โดยผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 1.นางสาวฟิรดาวร์ ไฟรพฤกษ์ 2.นางสาวอามีเนาะ มาดีโมง 3.นางสาวอัสลีนา บุตรี 4.นางสาวอัสมาอ์ โต๊ะยอ

Tags:  

รศ.ดร. วิชิต เรืองแป้น ประชุมเตรียมงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

July 27th, 2014 No Comments

วันที่ 25 ก.ค. 57 รศ.ดร. วิชิต เรืองแป้น ให้นักศึกษาช่วยงาน/ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ก.ค 57 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนชั้น 9 และห้องเรียนชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 20) โดยมี  1. นางสาวฟิรดาวส์   ไพรพฤกษ์ 2. นางสาวอามีเนาะ    มาดีโมง 3. นางสาวอัสลีนา     บุตรี 4. นางสาวอัสมาอ์   โต๊ะยอ

Tags:

อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

July 27th, 2014 No Comments

      วันที่  24 – 25 ก.ค 57 ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส ได้เข้าอบรมการทำ มคอ. ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

Tags:

รศ.ดร.วิชิต เรือนแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิต) ร่วมตรวจเยี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์

July 24th, 2014 No Comments

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 รศ.ดร.วิชิต เรือนแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิต ได้เข้าตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์ โดยมีการสัมภาษณ์รายชื่อดังต่อไปนี้ ชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ 1.นายปฏิพันธ์ จำรสฉาย ศิษย์เก่า 2.นายอภิสิทฺแสมเสต ผู้ประกอบการณ์ 3.นายกฤษนันทน์ วีนทรีสงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริการลูกค้า 4.อาจารย์ ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉียง 5.อาจารย์วิชานันท์ ชะม่าย 6.นางมารีฮัน ลาเต้บือริง เจ้าหน้าที่บุคคลกก 7.นางสาวรุจิรา จันทร์แดง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด/ข้อมูลการสัมภาษณ์ -มีการเขียนหรือทดสอบก่อนการสอนศาสนา -การดำเนินการ -การตรงต่อเวลา -กำลังดำเนินการเพื่อส่งฝึกงานในประเทศมาเลเซีย (รอดำเนินการ) -อาหารไปราชการ มีเงินถอนจ่ายก่อน

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิต) ร่วมตรวจเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

July 24th, 2014 No Comments

รศ.ดร. วิชิต เรือนแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิต) ร่วมตรวจเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยมี รศ.ดร ศัน เดชพิชัย อธิการบดีอาวุโส เป็นประธานการประเมิน โดยมีผู้   สัมภาษณ์และต้อนรับดังนี้ สัมภาษณ์อาจารย์ -อาจารย์ทัศนีย์ รัดไว้ -อาจารย์อัจฉรา นิยมเดช สัมภาษณ์สายสนับสนุน -นส.ประกายวรรณ วิเชียรรัตร์ -นส.ธีรกานต์ ผิวแก้ว สัมภาษณ์นักศึกษา -นายลาเต๊ะ มะ -นายมูฮำหมัดอารีเพ็ญ มัยเซ็ง สัมภาษย์ศิษย์เก่า -นายฮาซัน ฮานา -นส.ซากีนะห์ มีดิง ส้มภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต -นางสารีมะ อาแว รองผอ.รร.สุกัญศาสตร์ -นายนรา สุขไชย

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรือนแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิต) ร่วมเป็นเลขานุการการประเมินภายนอก รองสาม(สมศ.) ปี 2554-2556 วันที่ 2

July 24th, 2014 No Comments

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ร่วมเป็นเลขานุการประเมินภายนอก โดย สมศ. รอบสาม  ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์  ตึกสานักงานอาคารสำนักงานวิทยาบริการ โดยได้ทำหน้าที่ตรวจประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8,9 และ 15 และในช่วยบ่ายออกตรวจสอบเยี่ยมคณะต่างๆดังนี้ 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วัน เดชพิชัย ประธานกรรมการ และ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เลขานุการ รวมกันตรวจเยี่ยมทั้งสองคณะโดยมีการต้อนรับเป้นอย่างดี

Tags:

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ผอ.สำนักบัณฑิตศึกษา ร่วมเป็นเลขานุการประเมิน ภายนอกรอบสาม (สมศ.) ปี 2554-2556 วันที่ 1

July 24th, 2014 No Comments

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ผอ.สำนักบัณฑิตศึกษา ร่วมเป็นเลขานุการประเมิน ภายนอกรอบสาม (สมศ.) ณ.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เดินทางร่วมประชุมเบื้องต้น และ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 แบ่งตัวบ่งชี้เพื่อตรวจเอกสารและตรวจตามคณะต่างๆโดยมีกรรมการดังนี้ 1.รศ.ดร.วัน เดชพิชัย ประธานกรรมการ (ม.หาดใหญ่) 2.ผศ.ดร.ปรีดิ์มน นครินทร์ กรรมการ (มอ.) 3.รศ.ดร.ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร กรรมการ (มอ.) 4.รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เลขานุการ (มรย) 5.อ.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เลขานุการ (ม.แม่โจ้ชุมพร) เข้าพักโรงแรมปริ้นเซสอท นราธิวาส วันที่ 21 กรกฏาคม 2557 โดยมี ผศ.ดร.จงรักษ์ พลาศัย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรต้อนรับพร้อมเตรียมหลักฐานกาารประเมิน  

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th