YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from August 2014

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สารหนู (As) เยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ

August 28th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับเกียรติจาก Dr.Mohd.Nur E-Alam Siddique จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยดักการ์ ประเทศบังกลาเทศ มาเยี่ยมเยียนการจัดงาน มรย.วิชาการ 80 ปี จากฝึกหัดครูสุูคลังปัญญาชายแดนใต้ และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ปี 2557 โดยมีการหารือถึงการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านการวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในแหล่งน้ำธรรมชาติ และถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

August 26th, 2014 No Comments

             วันนี้(26 ส.ค. 57) ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ  ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการฯ และคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดศูนย์หนังสือมรย. ณ.ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา >>คลิกดูภาพเพิ่มเติม

Tags:  

สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

August 25th, 2014 No Comments

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้จัดให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เข้าสอบจำนวน 4 คน ณ ห้องสอบวิทยานิพนธ์ อาคาร 20  ชั้น 10 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 18.00 น. 1.นายอาทิตย์ รัตนสุริยา เรื่อง กระบวนการการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 2.นายญตินันท์  แก้วงาม เรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 3.นางสาวธัญดา  ยงยศยิ่ง  เรื่อง  การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 4.นางสาวสายพิณ เจียมสวัสดิ์ เรื่อง การบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3 โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการสอบดังนี้ รศ.ดร.สนติ บุญภิรมย์ ผศ.ดร.จรุณี  เก้าเอี้ยน ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น ผศ.สมศักดิ์  ด่านเดชา และ ดร.เนาวรัตน์  ตรีไพบูลย์ […]

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) เยี่ยมชมการทำความสะอาดของแม่บ้าน คุณสมใจ ศรีม่วง

August 25th, 2014 No Comments

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) เยี่ยมชมการทำความสะอาดของแม่บ้าน คุณสมใจ ศรีม่วง ได้มาทำความสะอาด อาคาร 20 ชั้น 10 สำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้กวาดขยะ เช็ดโต๊ะอาจารย์ เจ้าหน้าที่  เก็บขยะทิ้ง ขัดพื้นห้องน้ำอาจารย์ ทั้งฝั่งชายและหญิง และถูพื้นทางเดินสำนักงานให้สะอาด

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) เข้าร่วมการสอบของ นายมะรอกี เจะเล๊าะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ทำการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

August 25th, 2014 No Comments

วันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 57  เวลา 10.30 – 12.00 น. นายมะรอกี  เจะเล๊าะ  นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ทำการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น            อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร.รุ่ง  แก้วแดง                      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อ.จารุณี  หนูละออง              อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สมทบ อ.จุฑามาศ  แก้วมณี            เลขานุการ

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) เข้าร่วมการสอบของ นางสาวรุจิรา ไตรภพ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ทำการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

August 25th, 2014 No Comments

วันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 57  เวลา 09.00 – 10.30 น. นางสาวรุจิรา ไตรภพ  นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ทำการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี  ในอนาคต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้ ดร.ศสิธร  พังสุบรรณ            อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น            อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.วิพัฒน์   ถาวโรฤทธิ์        อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สมทบ

Tags:  

ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ ให้คำปรึกษาเรื่องการสอบค้นคว้าอิสระ แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6

August 25th, 2014 No Comments

วันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 57  ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ ให้คำปรึกษาเรื่องการสอบค้นคว้าอิสระ แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 ได้แก่ นายญตินันท์ แก้วงาม  นางสาวสายพิณ  เจียมสวัสดิ์ และนางสาวธัญดา  ยงยศยิ่ง

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) และคณาจารย์สำนักงานบัณฑิตศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลังสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระเสร็จเรียบร้อย

August 25th, 2014 No Comments

วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 57 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) และคณาจารย์สำนักงานบัณฑิตศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษา ที่สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวน 4 คน ณ อาคาร 20 ชั้น 10 บัณฑิตศึกษา โดยมี ผศ.ดร. นิตยา  เรืองแป้น และ ดร. เนาวรัตน์  ตรีไพบูลย์ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) ได้ต้อนรับ นางสาวจิรพรรณ ไชโยธา (ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม) มาติดต่อเรื่องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

August 25th, 2014 No Comments

วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 57 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) ได้ต้อนรับ นางสาวจิรพรรณ ไชโยธา (ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม) มาติดต่อเรื่องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) พูดคุยและให้ข้อมูลกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา นายมะรอกี เจะเลาะ และ นางสาวรุจิรา ไตรภพ ได้มาติดต่อทำเรื่องสอบเค้าโครง

August 25th, 2014 No Comments

วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 57 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา นายมะรอกี เจะเลาะ  และ นางสาวรุจิรา  ไตรภพ มาทำเรื่องสอบเค้าโครง ในวันที่ 24 สิงหาคม 57 เวลา  09.30 – 12.00 1.เรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์จังหวัดยะลา 2.เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี  ในอนาคต

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th