YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from September 2014

ครุศาสตร์ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

September 25th, 2014 No Comments

เมื่อวันพูธที่ 17 กันยายน 2557 คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเสวนาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โดยร่วมกับสถาบันการพลศึกษาในการจัดเสวนา ณ ห้องประชุม 1 คณะครุศาสตร์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานเปิดงาน มีวิทยากรผู้ให้ความรู้จากภายนอก 3 ท่านคือ อ.จุฬาลักษณ์ สุริยพัฒนพงศ์ จากสถาบันการพลศึกษา ภญ.ดร.ปาริฉัตร อุทัยพันธ์ จากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรยะลา และ อ.โซเฟีย คลานุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลาเขต 1 มี รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ << ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>

Tags:  

September 22nd, 2014 No Comments

            วันที่ 20-21 กันยายน 2557 ณ หอประชุมหลังเล็ก  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการอบรมทักษะการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติและการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  โดยมี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการใช้งานอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ  >>คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Tags:  

อบรมปฏิบัติการ กิจกรรม ๕ ส ให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

September 18th, 2014 No Comments

     วันนี้ (16ก.ย.57) ที่ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ กิจกรรม 5 ส ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 34 คน อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมปฏิบัติการ กิจกรรม 5 ส จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกิจกรรม 5 ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคและการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้อง และถูกขั้นตอน รวมทั้งให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผลให้แก่หน่วยงานอย่างชัดเจน […]

Tags:  

ประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

September 18th, 2014 No Comments

วันนี้ (17ก.ย.57) ที่ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 35 คน เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลให้แก่หน่วยงานอย่างชัดเจน และเป็นหน่วยงานต้นแบบต่อไป >>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา) เยี่ยมชมการตกแต่งสถานที่ ชั้น 9 ของคุณสมใจ ศรีม่วง

September 14th, 2014 No Comments

วันอังคาร ที่ 9 กันยายน 2557  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา) เยี่ยมชมการตกแต่งห้องเรียน และบริเวณอาคารเรียนชั้น 9  เพื่อรอรับการเปิดห้องเรียน ของนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 ห้อง ต่อไป

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา) ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่ 2

September 14th, 2014 No Comments

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา) ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่ 1

September 14th, 2014 No Comments

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา) ร่วมงานการทำผลงานวิชาการ

September 14th, 2014 No Comments

Tags:  

นักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคว้ารางวัลลโปสเตอร์ดีเด่น NCSEII 2014

September 10th, 2014 No Comments

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล พร้อมด้วยอาจารย์โรสลีนา ยูโซะ และอาจารย์สตารีย๊ะ มะลี นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 (National Conference on Science Education to Inspire Innovation 2014)” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการประกวดผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ มีผู้เข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานกว่า 40 เรื่อง จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งผลงานของนักศึกษา ครู อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปสามารถคว้ารางวัลโปสเตอร์ดีเด่นจากผลงานเรื่อง “ออกแบบและพัฒนาเตาเผาถ่านผลไม้ประจำบ้าน” โดยนางสาวทิพย์ยามาศ รอดประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 มีอาจารย์โรสลีนา ยูโซะ เป็นที่ปรึกษาวิจัย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) และ อ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส ร่วมกันสอนในรายวิชา Participatory ProcessEnvironment and Development

September 9th, 2014 No Comments

วันจันทร์ ที่ 8 กันยายน 2557 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น และ อ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส ร่วมกันสอนในรายวิชา Participatory ProcessEnvironment and Development  หลักสูตรปริญญาโท โดยมี power point เป็นสื่อและเอกสารประกอบการสอนร่วม โดยมี คุณวรวุช จันดิษฐวงศ์ นักศึกษาปริญญาโทร่วมฟังและเสนอข้อคิดเห็น

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th