YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from October 2014

ประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลก่อสร้างอาคารคณะวิทย์ฯ

October 31st, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญคณะกรรมการศึกษาข้อมูลก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสรุปข้อมุลที่หลักสูตรมีความต้องการจำเป็น และปรึกษาหารือเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละสาขา โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ขยายการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557

October 31st, 2014 No Comments

ขยายการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เรียน 1 ปี 2 เทอม 2 ภาคฤดูร้อน คุณสมบัติของผู้สมัคร -รับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษา ทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง -มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลากำหนด สนใจรายละเอียดอื่นๆ สอบถามได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โทร. 086-489-2330 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 073-227151 ต่อ 9102 ติดต่อ     ดร.ตายูดิน อุสมาน  089-7363707 ดร.วันฮารงค์  บินอิสริส  0896704763

Tags:

นายวิโรจน์ ศักดิ์สองเมือง เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้ง เพื่อทำการติดตั้งพัดลมติดผนัง

October 30th, 2014 No Comments

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายนายวิโรจน์   ศักดิ์สองเมือง  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่   เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต  เรืองแป้น  เพื่อทำการติดตั้งพัดลมติดผนัง  หน้าห้องเรียน ป.โท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  อาคาร 20 ชั้น 9 ภาควิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เพื่อความสะดวกของนักศึกษา บุคลากร และรวมถึงอาจารย์ที่หยุดพักจากการทำงาน

Tags:

นายธีรพัฒท์ ภู่พงศ์ไพบูลย์ เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้ง เพื่อทำการปรับปรุงตู้ปลา

October 30th, 2014 No Comments

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายธีรพัฒท์  ภู่พงศ์ไพบูลย์ นักศึกษา ป.โท หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา รุ่นที่ 4 ภาคพิเศษ   เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต  เรืองแป้น  เพื่อปรับปรุงตู้ปลา  ติดตั้งปั้มกรองน้ำและเติมออกซิเจน  อาคาร 20 ชั้น 9 ภาควิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

Tags:

นายวรภัทร ชอบเพื่อน นิติกร เข้าพบอาจารย์ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น

October 30th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายวรภัทร   ชอบเพื่อน   นิติกร  เข้ามาเพื่อประสานงานการดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการกองและการจัดทำหลักพื้นฐานจาก รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น  ประธารปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพิ่มเติม

Tags:

พ.ต.ท อนุชัย ณ วัชรเจริญ เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อขอคำแนะนำในการสอบโครงร่าง

October 30th, 2014 No Comments

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 พ.ต.ท อนุชัย ณ วัชรเจริญ นศ.หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอคำแนะนำการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพชีวิตของศูนย์ฝึกอบรม สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต (THE DEVELOPMENT OF MAN AGEMENT MODEL ENVIRONMENT FOR QUACITY OF LIFE IN TRAINING CENTER  CENTER, THE ROYAL THAI POLICE FOR SUSTAIN ABCC DEVECOPMENT IN THE FUTURE)  

Tags:

ขอพบอาจารย์เพื่อปรึกษาเรื่องงานวิจัย (รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น)

October 30th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557  ผศ.วิพัฒน์ ทาวโรฤทธ์ เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อตรวจสอบทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินจัดการในการทดลองและเก็บข้อมูล  แนะแนวทางในการสรุปผล

Tags:

(รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น)

October 30th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 นักศึกษาปริญญาเอกเข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย   1. ข้าพเจ้านางสาว ณัฏริยา ยอดเอียด นักศึกษาปริญญาเอก เข้าปรึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับเอกสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในหัวข้อต่างๆ จาก รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น 2. กระผม พ.ต.ท อนุชัย ณวัชรเจริญ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 3. ข้าพเจ้านางลักขณา  อาคุณชาดา ขอเข้าปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับชื่อเรื่องและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Tags:

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

October 30th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ หน้าอาคาร 20 โดยมีอาจารย์นิธิ พลไชย รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ไดรับรางวัลทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014 นายอารีฟ อุเซ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับจังหวัดยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

รศ.ดร. วิชิต เรืองแป้น ดร.ตายูดิน อุสมาน ดร.วัฮารงค์ บินอิสริส และนศ.ช่วยงานลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อปริญญาโท-เอก

October 29th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557  รศ.ดร. วิชิต เรืองแป้น ดร.ตายูดิน อุสมาน ดร.วัฮารงค์ บินอิสริส และคุณอุสมา (นศ.ช่วยงานสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) ลงพื้นที่เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และป.เอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้สนใจจาก อบจ.(จังหวัดยะลา) จำนวนมาก

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th