YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from November 2014

ประชุมสรุป เรื่อง การลงพื้นที่ศึกษาโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

November 28th, 2014 No Comments

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น และนักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา(นายฮาซัน ดอฮอ,นางสาวดารีนา อาบูวะ,นางสาวซุรียาณี อาบูวะ และ นางสาวมารียะห์ กาเจ) ได้ประชุมสรุป เรื่อง การลงพื้นที่ศึกษาโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เป็นโครงการของ LDI ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  ณ ชุมชน บูเกะบือราแง ตำบล อาซ่อง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

Tags:

คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมตาม MOU กับคณะเกษตรศาสตร์ มนร.

November 28th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมตาม MOU และสรุปผลการจัดกิจกรรมในปีที่แล้ว ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

November 28th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ หน้าอาคาร 20 โดยมีอาจารย์นุชนาถ เต็มดี ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมชี้แจงการทำความเข้าใจตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ

November 28th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมชี้แจงการทำความเข้าใจตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ เป็นวิทยากร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

มหาวิทยาลัยทักษิณประชาสัมพันธ์โครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558

November 28th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาฟิสิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชีววิทยา เคมี และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 61 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การพัฒนารูปแบบการจัดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทยในอนาคต

November 27th, 2014 No Comments

การปรับปรุงแบบสอบถามวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งเป็นการปรึกษาระหว่างนักศึกษาปริญญาเอก(นายประดับ นวลละออง)กับ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น

Tags:

ศึกษารูปแบบการทำแบบทดสอบของวิทยานิพนธ์ นศ.ป.โท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

November 27th, 2014 No Comments

เมื่วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 2557 นศ.ป.โท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ร่วมศึกษารูปแบบการทำแบบสอบถามวิทยานิพนธ์กับรุ่นพี่ปริญญาโท โดย รศ.ดร.วิชิต  เรืองแป้น เป็นผู้สอนงาน

Tags:

เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การสอบปลายภาค

November 27th, 2014 No Comments

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้นและนักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา(นางสาวดารีนา อาบูวะ,นางสาวซุรียาณี อาบูวะและนางสาวมารียะห์ กาเจ)ได้เข้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา โดยมีคณาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ ดร.นิติยา เรืองแป้น เพื่อดูตารางและรายวิชาสอบ โดยมีรายวิชา ดังนี้ พื้นฐานสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน วิธีวิทยาการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

Tags:

งานอาซูรอสัมพันธ์

November 26th, 2014 No Comments

นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา(นางสาวดารีนา อาบูวะ,นางสาวซุรียาณี อาบูวะและนางสาวมารียะห์ กาเจ)ได้เข้าร่วมงานอาซูรอสัมพันธ์ ณ อาคารประกอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

Tags:

ประชุม เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับอุดมศึกษา

November 26th, 2014 No Comments

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้นและนักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา(นางสาวดารีนา อาบูวะ,นางสาวซุรียาณี อาบูวะและนางสาวมารียะห์ กาเจ) ร่วมประชุม เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th