YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from December 2014

วิเคราะห์ข้อมูลปริมานความหนาแน่นและปริมานความชุกชุมของน้ำในลุ่มน้ำปัตตานี

December 30th, 2014 No Comments

รศ.ดร.วิชิต  เรืองแป้น และ น.ส.มารีย๊ะ  กาเจ  ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลปริมานความหนาแน่นและปริมานความชุกชุมของน้ำในลุ่มน้ำปัตตานี บริเวณตำบลท่าสาป

Tags:

นักศึกษาปริญญาเอกร่วมอวยพรปีใหม่กับ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น

December 30th, 2014 No Comments

พ.ต.ท.อนุชัย ณ วัชรเจริญ คุณสมคักดิ์ พยากรณ์ คุณณัฎริยา ยอดเอียด และคุณลักขณา อาคุณซาลา  นักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ กับ รศ.ดร.วิชิต  เรืองแป้น ประธานหลักสูตร

Tags:

นายมะรอกี เจะเล๊าะ นักศึกษาปริญญาโทสาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น อาจารย์ที่ปรึกษา

December 30th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 นายมะรอกี เจะเล๊าะ นักศึกษาปริญญาโทสาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเข้าพบ รศ.ดร.วิชิต  เรืองแป้น อาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดยะลาในอนาคต        

Tags:

น.ส. รุจิรา ไตรภพ นักศึกษาปริญญาโทสาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อศึกษาการทำสถิติการวิจัย

December 30th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 น.ส. รุจิรา ไตรภพ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต  เรืองแป้น อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อศึกษาการทำสถิติการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่ลานในอานคต        

Tags:

ร่วมใจสามัคคี ร่วมด้วยช่วยกัน

December 26th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้นและน้องๆนักศึกษาปริญญาตรี ได้ช่วยกันทำความสะอาดอาคารเรียนร่วม ชั้นที่ 9 เพื่อความน่าอยู่อีกทั้งความสะอาดยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Tags:

special English instruction

December 26th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 Anas Puteh serve Dr. Vichit about wovel sounds and how to spell the word

Tags:

วิเคราะห์งานวิจัย ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยโครงการลุ่มน้ำปัตตานี

December 26th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ธันวคม 2557 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้นและนักศึกษาปริญญาโทสาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (นางสาวซูรียานี อาบูวะ , นางสาวมารียะห์ กาเจ) ได้ทำการทดลองวิเคราะห์งานวิจัย ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยโครงการลุ่มน้ำปัตตานีเพื่อหาผลการวิจัยต่อไป

Tags:

ลงนามถวายพระพร

December 26th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 24 ธันวามคม 2557 นายสมศักดื์ พยากร นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Tags:

สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

December 26th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 นางสาวลัคนา อาคุนชาดา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

Tags:

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม

December 26th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น และนักศึกษาปริญญาโทสาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th