YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from February 2015

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยนางสาวดวงพร หนูจันทร์ และนางสาวมารียะห์ กาเจ นักศึกษาปริญญาโทสาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้ร่วมกันตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลงานวิจัย เพื่อส่งไปยังระดับนานาชาติประเทศอินโดนีเซีย เพื่อการพัฒนาที่ยังยืนต่อไป

February 28th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยนางสาวดวงพร หนูจันทร์ และนางสาวมารียะห์ กาเจ นักศึกษาปริญญาโทสาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้ร่วมกันตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลงานวิจัย เพื่อส่งไปยังระดับนานาชาติประเทศอินโดนีเซีย เพื่อการพัฒนาที่ยังยืนต่อไป  

Tags:

นายรูซือมัน อาแวเงาะ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อมาปรับแก้แบบสัมภาษณ์ในหัวข้อ เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยในอนาคต และเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพต่อไป

February 28th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 นายรูซือมัน อาแวเงาะ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อมาปรับแก้แบบสัมภาษณ์ในหัวข้อ เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยในอนาคต และเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพต่อไป

Tags:

นางภัทรภร พรหมเต็ม นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อมาปรับแก้แบบสัมภาษณ์ในหัวข้อ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต THE DEVELOPMENT SAGO PALM FOREST MANAGEMENT MODEL OF THAILAND IN THE FUTURE เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพต่อไป

February 28th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 นางภัทรภร พรหมเต็ม นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อมาปรับแก้แบบสัมภาษณ์ในหัวข้อ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต THE DEVELOPMENT SAGO PALM FOREST MANAGEMENT MODEL OF THAILAND IN THE FUTURE เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพต่อไป  

Tags:

นายวิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก พบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อหารือในการเขียน Interview form สำหรับให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอยต่ออุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานีในอนาคต

February 28th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก พบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อหารือในการเขียน Interview form สำหรับให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอยต่ออุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานีในอนาคต

Tags:

นักศึกษาปริญญาโทได้เข้าตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ เรื่องการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลาเขต 2 กับ ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูรณ์ เพื่อการจัดรูปแบบในขั้นตอนต่อไป

February 28th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาปริญญาโทได้เข้าตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ เรื่องการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลาเขต 2 กับ ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูรณ์ เพื่อการจัดรูปแบบในขั้นตอนต่อไป

Tags:

พระครูปุญญาภิบาล นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาในเรื่องของงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ในรายวิชาสัมมานาเพื่อการพัฒนางานวิจัยต่อไป

February 28th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 พระครูปุญญาภิบาล นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาในเรื่องของงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ในรายวิชาสัมมานาเพื่อการพัฒนางานวิจัยต่อไป  

Tags:

วันที่ 28 ก.พ 2558 นายประดับ นวลละออง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาแนะนำนักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เกี่ยวกับเรื่อง การวิจัย ณ อาคาร 20

February 28th, 2015 No Comments

วันที่ 28 ก.พ 2558 นายประดับ นวลละออง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาแนะนำนักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เกี่ยวกับเรื่อง การวิจัย ณ อาคาร 20

Tags:

เมื่อวันที่ 27 ก.พ 2558 นายวรวุธ จันทร์ดิฐาวร น.ศ. ปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เข้าไปยื่นเอกสารเพื่อทำการสอบจบที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ ยะลา

February 27th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 27 ก.พ 2558 นายวรวุธ จันทร์ดิฐาวร น.ศ. ปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เข้าไปยื่นเอกสารเพื่อทำการสอบจบที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ ยะลา

Tags:

Friday 27th February 2015 Checking the thesis from my friend and correcting my thesis about its typing for preparing the exam that will have on Tuesday 18th March this year.

February 27th, 2015 No Comments

Friday 27th February 2015 Checking the thesis from my friend and correcting my thesis about its typing for preparing the exam that will have on Tuesday 18th March this year.

Tags:

Friday 27th February 2015 Contacting Dr.Wichit Rueangpan for the exam which will have on Tuesday 18th next month is my final exam.

February 27th, 2015 No Comments

Friday 27th February 2015 Contacting Dr.Wichit Rueangpan for the exam which will have on Tuesday 18th next month is my final exam.

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th