YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from March 2015

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ได้ให้ความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักภาษาแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ

March 31st, 2015 No Comments

วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2558  เวลา 09.30 น. รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ได้ให้ความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักภาษาแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ ตามวันเวลาที่กำหนดเองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอนาคตข้างหน้า ณ อาคาร 20 ชั้น 9

Tags:

วันที่ 29 มีนาคม 2553 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น และ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส แนะนำความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและ ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการใช้ภาษาอังกฤษ แก่ นายรูซือมัน อาแวเงาะ และ นางภัทรภร พรหมเต็ม นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคาร 20

March 29th, 2015 No Comments

วันที่ 29 มีนาคม 2553 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น  และ  ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส แนะนำความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย และให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการใช้ภาษาอังกฤษ แก่ นายรูซือมัน อาแวเงาะ และ นางภัทรภร พรหมเต็ม นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคาร 20

Tags:

วันที่ 29 มีนาคน 58 นายธีรพงษ์ น้อยเสงี่ยม นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อนำเสนอความคืบหน้าของงานวิจัยเพื่อตรวจสอบและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาวะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

March 29th, 2015 No Comments

วันที่ 29 มีนาคน 58 นายธีรพงษ์ น้อยเสงี่ยม นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อนำเสนอความคืบหน้าของงานวิจัยเพื่อตรวจสอบและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาวะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Tags:

ครุศาสตร์จัดประชุมการการวิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

March 27th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2558 คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมตามโครงการยกระดับมาตรฐานครูชายแดนใต้ เรื่อง”การวิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้” ให้กับครูประจำการในพื่นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม 1 คณะครุศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา และดร.รุ้งลาวันย์ จันทรัตนา ให้เกียติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้อบรม **ภาพกิจกรรม**

Tags:  

คณบดีครุศาสตร์ให้โอวาททีมปันจักสีลัต มรย.

March 27th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้โอวาและกำลังใจกับทีมนักกีฬาปันจัสีลัต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เดินทางไปร่วมแข่งกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี2558 ณ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี อ.มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ และ อ.นุสรัน เฮาะมะ ควบคุมทีม พร้อมกันนี้ได้มอบชุดแข่งขันชุดใหม่ให้กับทีมนักกีฬา

Tags:  

ครุศาสตร์จัดงานปัจฉิมนิเทศน์ให้กับนักศึกษา

March 27th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 58 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี        ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี่สารสนเทศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและได้ให้โอวาทกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ หะยีสาเม๊าะ และประธานหลักสูตร พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด ประธานดำเนินการโครงการกล่าวว่ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 479 คน ประกอบด้วย 1.       ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา         จำนวน 12      คน 2.       ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนอิสลามศึกษา         จำนวน 28      คน 3.       ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัย                         จำนวน  104     คน 4.       ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                      […]

Tags:  

นางสาวลักขณา อาคุนซาดา นักศึกษาปริญญาเอกสาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาและพูดคุยในเรื่องของ ประเด็นแนวทางการเขียนบทที่ 4 ในการทำดุษฎีนิพนธ์ และประเด็นสัมมนาเรื่อง EIA Social environmental study ในหัวข้อบทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

March 26th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 นางสาวลักขณา อาคุนซาดา นักศึกษาปริญญาเอกสาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาและพูดคุยในเรื่องของ ประเด็นแนวทางการเขียนบทที่ 4 ในการทำดุษฎีนิพนธ์ และประเด็นสัมมนาเรื่อง EIA Social environmental study ในหัวข้อบทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

Tags:

นางสาวณัฏฐิยา ยอดเอียด นักศึกษาปริญญาเอกสาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาและพูดคุยในเรื่องของ ประเด็นแนวทางการเขียนบทที่ 4 ในการทำดุษฎีนิพนธ์ และประเด็นสัมมนาเรื่อง EIA Social environmental study ในหัวข้อบทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

March 26th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 นางสาวณัฏฐิยา ยอดเอียด นักศึกษาปริญญาเอกสาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาและพูดคุยในเรื่องของ ประเด็นแนวทางการเขียนบทที่ 4 ในการทำดุษฎีนิพนธ์ และประเด็นสัมมนาเรื่อง EIA Social environmental study ในหัวข้อบทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

Tags:

นายสมศักดิ์ พยากรณ์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาและพูดคุยในเรื่องของ ประเด็นแนวทางการเขียนบทที่ 4 ในการทำดุษฎีนิพนธ์ และประเด็นสัมมนาเรื่อง EIA Social environmental study ในหัวข้อบทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

March 26th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 นายสมศักดิ์ พยากรณ์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาและพูดคุยในเรื่องของ ประเด็นแนวทางการเขียนบทที่ 4 ในการทำดุษฎีนิพนธ์ และประเด็นสัมมนาเรื่อง EIA Social environmental study ในหัวข้อบทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

Tags:

นางสาวมนณภัสสรณื ย่องหิ้น นักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ในเรื่องของความจำเป็นของการสื่อสารภาษาอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง และภาษาจีน เพื่อต้อนรับการเข้ามาของประชาคมอาเซียน

March 26th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นางสาวมนณภัสสรณื ย่องหิ้น นักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ในเรื่องของความจำเป็นของการสื่อสารภาษาอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง และภาษาจีน เพื่อต้อนรับการเข้ามาของประชาคมอาเซียน

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th