YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from April 2015

หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558

April 30th, 2015 No Comments

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558 ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เลือกเรียน     แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียน 1 ปี ( 2 เทอม 2 ภาคฤดูร้อน) คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรีทุกสาขา เหมาะสำหรับ  –  ข้าราชการทุกสังกัด –  อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา –  เจ้าหน้าที่ทุกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น –  นักพัฒนาชุมชนในหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน –  นักการเมืองทุกประเภท – ผู้บริหารและพนักงานบริษัทเอกชน สิ่งที่ผู้สมัครต้องแสดงในวันสมัคร 1.หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ 2.หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาเอก) ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 […]

Tags:  

รับสมัครอบรมการเขียนSAR

April 29th, 2015 No Comments

รับสมัครอาจารย์เข้าอบรม การเขียน SAR

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมสนับสนุนมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้

April 28th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิธีเปิดและรับมอบวุฒิบัตรในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา โดยมีพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ครั้งนี้มีกิจกรรมประกวดและแข่งขันสำหรับประชาชนและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมสนับสนุนการจัดงานโดยส่งทีมการแสดง Science Show และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมงานในครั้งนี้  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

กิจกรรม ฟู้ดไซน์ – ไอแคน ปี 57

April 23rd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมฟู้ดไซน์ – ไอแคน ปี 57 (Food Science – I can’ 57) ให้กับนักศึกษาชั้น ปีที่ 1, 2 และ 3 ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย ดังนี้ วันที่ 18 เมษายน 2558 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำหนดให้นักศึกษาทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 19 เมษายน 2558 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กำหนดให้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์กรรณิการ์ พนัสอำพล เป็นวิทยากร และกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพและการเป็นผู้มีความรู้ด้านอาหารฮาลาล กำหนดให้จัดกิจกรรมอบรมอาหารฮาลาประเทศไทย และระบบคุณภาพ HAL-Q โดยมีนายฮาบิลลาห์ จะปะกียา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 […]

Tags:  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558

April 23rd, 2015 No Comments

วันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม โดยมีอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภฏยะลา ในโอกาสนี้ ผอ.สำนักวิทยบริการมอบรางวัลแก่บุคลากรและผู้บริหารจากการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2558 ตามเกณฑ์พิจารณาของ ผอ.สวท. 3 รางวัล (งบประมาณส่วนตัวของ ผอ.สวท.) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบ ด้านการใช้นวัตกรรมเครื่องมือในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ นายมูฮามะ มะสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้านความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเชิงรุกในการปฏิบัติงานและบริหารงาน อาจารย์จารุณี การี รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ด้านความขยัน ทุ่มเท และเสียสละ ในการปฏิบัติงานและบริหารงาน นายมะรอเซะ ลาเม็ง รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไปสำนักงานผู้อำนวยการ >>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

Tags:  

การขับเคลื่อนการใช้ Google for Education ภายใต้ชื่อแคมเปญ “วัยมันส์ วัย GOO”

April 23rd, 2015 No Comments

เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการขับเคลื่อนการใช้ Google for Education ภายใต้ชื่อแคมเปญ “วัยมันส์ วัย GOO” ที่คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มรย. >>>ภาพกิจกรรมเพิ่เติม  

Tags:  

ดร.ตายูดิน อุสมาน และ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ได้รับเชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้แก่แกนนำชุมชนในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชนจำนวน 6 ตำบล ณ ห้องวาไรตี้ โรงแรมยะลามายเฮ้าส์อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

April 23rd, 2015 No Comments

เมื่อวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2558  ด้วยศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 45 จังหวัดยะลา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดอบรมโครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเชิญ ดร.ตายูดิน อุสมาน และ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้แก่แกนนำชุมชนในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชนจำนวน 6 ตำบล ณ ห้องวาไรตี้ โรงแรมยะลามายเฮ้าส์อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Tags:  

เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน 2558 นางสาวดารีนา อาบูวะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาการใช้สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ sspss

April 22nd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน 2558 นางสาวดารีนา อาบูวะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาการใช้สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ sspss

Tags:

นางสาวมารียะห์ กาเจ นักศึกษาปริญญาโทสาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาเรื่องการใช้สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS เพื่อสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการวิจัยต่อไปได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

April 22nd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นางสาวมารียะห์ กาเจ นักศึกษาปริญญาโทสาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาเรื่องการใช้สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS เพื่อสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการวิจัยต่อไปได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Tags:

นางสาวมารียะห์ กาเจ และ นางสาวดารีนา อาบูวะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อทำการฝึกเรียน การใช้ภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสามารถนำความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมและถูกต้องในการเรียนในขั้นต่อไป

April 22nd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นางสาวมารียะห์ กาเจ และ นางสาวดารีนา อาบูวะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อทำการฝึกเรียน การใช้ภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสามารถนำความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมและถูกต้องในการเรียนในขั้นต่อไป

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th