YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from May 2015

การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 (SRARITNET)

May 29th, 2015 No Comments

การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 (SRARITNET) วันที่ 25 พ.ค. 58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิด การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4”(South Rajabhat Academic Resources and Information Technology Network : SRARITNET 4th) ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสมิหลาบี ชั้น2 โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งสิ้น 66 คน อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า เครือข่าย SRARITNET เป็นความร่วมมือเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]

Tags:  

สาขาปฐมวัยจัดกิจกรรมทวนสอบ

May 25th, 2015 No Comments

  วันเสาว์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ นักศึกษานำเสนอประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะที่มีต่อการศึกษาในแต่ละรายวิชา พร้อมแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการให้หลักสูตรปรับปรุง

Tags:  

ผู้ว่ายะลาร่วมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กพิเศษ

May 25th, 2015 No Comments

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กพิเศษ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ เพื่อให้การสนับสนุนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ วันนี้ (19พ.ค.58) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กพิเศษ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ โดยมี นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตัวแทนคุณครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครยะลาทั้ง 6 โรงเรียน และนักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา (อัตลักษณ์การศึกษาพิเศษ) เข้าร่วมในครั้งนี้

Tags:  

ครุศาสตร์จัดอบรมวิทยฐานะให้ครู ร.ร.หน่วยฝึก

May 25th, 2015 No Comments

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ให้กับครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมี ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 คณะครุศาสตร์

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการเรียนที่ 2/2557

May 22nd, 2015 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี เปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงานดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 54 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สุขศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 244 คน ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาพบปะ และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมานำเสนอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ โดยมีอาจารย์จากสาขาวิชาเข้าร่วมฟังการนำเสนอ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ครุศาสตร์จัดสัมมนาร.ร.หน่วยฝึก

May 6th, 2015 No Comments

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้แก่ตัวแทนจากโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันนี้ (1 พ.ค. 58) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิตครู เพราะเป็นกระบวนการฝึกภาคปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรัก ความศรัทธาต่ออาชีพครู และมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจแก่หน่วยงานผู้ใช้ครู กระบวนการภาคปฏิบัติต่างๆ ที่จะช่วยให้การผลิตครูที่มีคุณภาพได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากหน่วยงานผู้ใช้ครูอย่างจริงจัง เพราะหน่วยงานผู้ใช้ครู คือ สถานที่ฝึกปฏิบัติเป็นแหล่งต้นแบบที่จะให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ควบคู่กับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยในทุกๆ ขั้นตอน ทั้งนี้ สถานศึกษาที่จะเป็นหน่วยฝึกของมหาวิทยาลัยได้นั้นจำเป็นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการประกาศของคุรุสภา

Tags:  

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นางอารียะ ตระกูลศึกษา นักศึกษาปริญญาโทสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยืน ในเขตเทศบาลนครยะลา ในอนาคต

May 3rd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นางอารียะ ตระกูลศึกษา นักศึกษาปริญญาโทสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยืน ในเขตเทศบาลนครยะลา ในอนาคต  

Tags:

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นายชรินทร์ มาประสม นักศึกษาปริญญาโทสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาในอนาคต

May 3rd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นายชรินทร์ มาประสม นักศึกษาปริญญาโทสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาในอนาคต

Tags:

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นางรอฮานี แม นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องคุณภาพน้ำของบ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านบ่อเจ็ดลูกตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

May 3rd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นางรอฮานี แม นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องคุณภาพน้ำของบ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านบ่อเจ็ดลูกตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Tags:

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นายมาหามะ อารียู นักศึกษาปริญญาโทสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตผ้าบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยในอนาคต

May 3rd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นายมาหามะ อารียู นักศึกษาปริญญาโทสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตผ้าบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยในอนาคต

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th