YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from June 2015

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทย์ฯ

June 23rd, 2015 No Comments

ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ระหว่างเรียน การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี และคณะทำงาน ได้พบปะผู้ปกครองและตอบข้อซักถามต่างๆ ด้านการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ปี 2558 และได้ชี้แจงทำความเข้าใจด้านการเรียนการใช้ชีวิตระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ

June 23rd, 2015 No Comments

รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เชิญประชุมประธานหลักสูตรฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เพื่อร่วมพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 7 คน ได้แก่ นางสาวซอลีฮาห์ ละตานา นางสาวฮาสนะ มะยี จากสาขาวิชาฟิสิกส์ นางสาวอามีเนาะ สาหะ นางสาวซุไวบ๊ะ สุหลง จากสาขาวิชาเคมี นางสาวฮานีการ์ตินี ดอเลาะ นายฟูอัด ยีดาแม จากสาขาวิชาชีววิทยา และนางสาวนูรฮาฟีฟะห์ ฮะ จากสาขาวิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน ตามกรอบข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือ (MoA) ณ Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อภาคเรียนที่ […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

June 22nd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนประกันคุณภาพการศึกษา การขับเคลื่อนตัวชี้วัดใหม่และตัวชี้วัดด้านการบริหาร ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ จำนวน 34 คน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ และอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ เป็นวิทยากรปฏิบัติการ ในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้ดำเนินการบริหารจัดการคณะอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาตามแนวทางคุณภาพต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเชื่อมโยงทั้งระดับหลักสูตร ระดับสถาบัน โดยมีคณะเป็นตัวเชี่อมที่สำคัญ เพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อาจารย์คณะวิทย์ฯ นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ AEC กับความท้าทายภัยสุขภาพแห่งทศวรรษ”

June 8th, 2015 No Comments

อาจารย์อิสมะแอ เจ๊ะหลง อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Biodiversity of Ticks in Three Border Southern Thailand” ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 เรื่อง “ก้าวสู่ AEC กับความท้าทายภัยสุขภาพแห่งทศวรรษ” ที่จัดขึ้นโดยสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข (TIMA), สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา, มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณกุศล และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

หลักสูตรจุลชีววิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ อาหารปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค

June 8th, 2015 No Comments

หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่นักเรียนและครูสอนศาสนาในโรงเรียนตาดีกา ณ มัสยิดดารุลกอเราะ บ้านปือเราะ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อาหารปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค” ซึ่งมีนักเรียนและครูสอนศาสนาเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก และได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เป็นประธานเปิดพิธี และได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมอบรม คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยารู้สึกภาคภูมิใจและยินดีที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558

June 3rd, 2015 No Comments

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558   ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558     วันนี้(2 มิ.ย. 2558) อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ณ. ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ดังนี้    1. อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ 2. นายสงกรานต์  มุณีแนม 3. ดร.อาดุลย์ พรมแสง 4. นางสาววัชรี  ถ้วนถวิล 5. นายประเสริฐ  รูปแกะ 6. ผศ.สันติ  อารักษ์คุณากร 7. อาจารย์อุบล  ตันสม 8. อาจารย์นูรีดา  จะปะกียา 9. อาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ 10. นายมะรอเซะ  ลาเม็ง

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th