YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from July 2015

คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

July 27th, 2015 No Comments

รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมประธานหลักสูตร เรื่อง จัดอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดอบรมปรับพื้นฐานวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 58 ระหว่างวันที่ 25-26, 30-31 กรกฎาคม และ 1-2 สิงหาคม 2558 รวม 6 วัน ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร […]

Tags:  

หลักสูตรวิทย์ฯ การอาหารและหลักสูตรเกษตรศาสตร์จัดอบรมการประเมินข้อสอบ

July 22nd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมการประเมินข้อสอบให้กับอาจารย์ในหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา และอาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ จากคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดอบรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ

July 10th, 2015 No Comments

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศา เบญจรัตนานนท์ และอาจารย์ฌานันท์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปเห็นความจำเป็นในการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา โดยให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้เวลาอันมีค่าตลอดระยะเวลาการอบรมอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อทำการฝึกการพูดสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้เกิดความรู้ ความคิด และประสบการณ์จากวิทยากร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2560

July 9th, 2015 No Comments

รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมทีมงานฝ่ายวิชาการ เชิญประชุมอาจารย์ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี ด้วยที่ประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายให้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดำเนินการใน 3 ประเด็น คือ 1. การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 2. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 3. การพัฒนาเครือข่ายกับสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อาจารย์สายใจ แก้วอ่อน อาจารย์เอกภักดิ์ มีชัย อาจารย์จารุณี หนูละออง และอาจารย์ลิลลา อดุลยศาสน์ ร่วมเสนอแนวคิดและให้ข้อเสนอแนะการจัดทำโครงการ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

July 9th, 2015 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เรื่องการดำเนินงานของคณะ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 การประกันคุณภาพการศึกษา การปฐมนิเทศและการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ และการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมการจัดทำแผนงาน

July 9th, 2015 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมการจัดทำแผนงาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนงานอื่นๆ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมติดตามการใช้งานระบบ ERP

July 9th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานระบบ ERP ที่แต่ละหน่วยงานได้ประสบปัญหาด้านต่างๆ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

สโมสรนศ.ครุศาสตร์จัดรอมฏอนสัมพันธ์ 58

July 9th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรมมละศีลอดร่วมกัน รอมฏอนสัมพันธ์ 58 เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ภายในคณะ โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธาน และมีอาจารย์อับดุลหาลิม อาแด เป็นวิทยากรให้ความรู้

Tags:  

สาขาการสอนอิสลามจัดอบรมการสอนกุรอาน

July 9th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2558 สาขาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการโครงกาอบรมปฏิบัติการ เรื่องจรรยาบรรณผู้สอนอัลกุรอานและวิธีการสอนการอ่านอัลกุรอานด้วยระบบกีรออาตี สำหรับนักศึกษาการสอนอิสลามศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย คณบดีคณะครุศาสตร์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด ประธานโครงการได้กล่าวว่าการอบรมปฏิบัติการ เรื่องจรรยาบรรณผู้สอนอัลกุรอานและวิธีการสอนการอ่านอัลกุรอานด้วยระบบกีรออาตี สำหรับนักศึกษาการสอนอิสลามนี้ศึกษา เป็นโครงการสำคัญของหลักสูตรภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการสอนอิสลามศึกษาในการสอนอัล-กุรอานระบบกีรออาตี และเพื่อพัฒนาแนวคิดให้แก่ครูสอนอัล-กุรอานให้สามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิมได้อย่างถูกต้อง ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิมะนาเซ สามะอาลี ครูใหญ่โรงเรียนสอนกีรออาตีจังหวัดยะลาและคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม **ภาพกิจกรรม**

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่

July 8th, 2015 No Comments

รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมทีมงานฝ่ายวิชาการ เชิญประชุมประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา คณิตศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณบดี ผู้บริหารคณะเชิญอาจารย์ ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ประธานหลักสูตรเคมี อาจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ ประธานหลักสูตรชีววิทยา อาจารย์อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยา และอาจารย์นุชนาถ เต็มดี ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ตามแผนการพัฒนาหลักสูตรและแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 – 2565 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์เรียนวิชาชีพครูเพิ่ม เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำใบประกอบวิชาชีพครูไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากคนในท้องถิ่นที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนและกลับมารับใช้ท้องถิ่นบ้านเกิด  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th