YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from August 2015

อาจารย์คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นระดับระหว่างประเทศ

August 31st, 2015 No Comments

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ดีเด่นระดับระหว่างประเทศ โดยคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น ได้รับเชิญให้เป็นผู้สอนในสถานศึกษาต่างประเทศ ได้รับเชิญไปบรรยายงานวิชาการในต่างประเทศ นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่การประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือวารสารวิชาการนานาชาติ หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผลงานที่เข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นเป็นผลงานที่มีหลักฐานภายใน 3 ปีย้อนหลัง ผลปรากฏว่า มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับระหว่างประเทศจำนวน 2 ท่าน โดยเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 1 ท่านได้แก่ อาจารย์ลิลลา อดุลยศาสน์ จากสาขาวิชาคณิตสาสตร์และสถิติ เนื่องจากได้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งจัดโดย Zaman University ประเทศกัมพูชา, Nanyang Technological University, Singapore ประเทศสิงคโปร์, Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย, University of Algarve ประเทศโปรตุเกส และ University of east London ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่การประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd ICRIEMS ณ ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และ […]

Tags:  

โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทย์ฯ

August 28th, 2015 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรให้มีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนเนื้อหาตามรายวิชาของแต่ละหลักสูตร เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของแต่ละหลักสูตรมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์จากสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรทุกหลักสูตรบรรลุไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพต่อไป การอบรมปรับพื้นฐานครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 511 คน จาก12 หลักสูตร ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ จากการอบรมพบว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานในรายวิชาดังกล่าวเพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมอยู่ในระดับมาก  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

August 27th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในรายการวิทยาศาสตร์ประจำวัน โดยมีอาจารย์โรสลีนา จาราแว เป็นผู้ดำเนินรายการ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

August 18th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสต์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” และกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค จัดเป็นมหกรรมทางวิชาการประจำปีซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นหน่วยจัดงานระดับภูมิภาคในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งมีพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ได้อย่างแม่นยำ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัชกาลที่ 4 นิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการจากสาขาวิชาต่างๆ การประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ […]

Tags:  

อาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยาได้รับรางวัลดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติ

August 10th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 อาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบะลา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “การคัดแยกเชื้อรา Mucor sp. ที่สามารถผลิตเอนไซม์กลูโคอะไมเลสจากลูกแป้งข้าวหมากในท้องถิ่น” นำเสนอโดยอาจารย์นุรอัยนี หะยียูโซะ เรื่อง “การควบคุมโดนชีววิธีเชื้อรา Phytophthora sp. ที่เป็นสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้เชื้อ Bacillus sp.” นำเสนอโดยอาจารย์คอสียาห์ สะลี และเรื่อง “สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรค” นำเสนอโดยอาจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยอาจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2558

August 7th, 2015 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเก้ายอด คณะวิทยาการจัดการ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 135 คน เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งกระบวนการ ขั้นตอน การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

August 4th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธาน เพื่อนำเสนอและพิจารณาการดำเนินงานต่างๆ ของคณะ อาทิเช่น แผนปฏิบัติราชการปี 2558 การเปิดหลักสูตรใหม่ การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558 ฯลฯ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th