YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from October 2015

คณะวิทย์ฯ ประชุมแนวทางจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

October 30th, 2015 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์พื้นฐานด้านการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคุณทวีวรรณ ทองนวล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และประธานหลักสูตรต่างๆ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

STA Sport Game 2015

October 26th, 2015 No Comments

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการ STA Sport Game 2015 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร Student Union โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาจากทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม โดยในปีนี้มีนักศึกษาจาก Universitas Negri Yogyakarta (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกิจกรรมด้วย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะผู้บริหารจาก Universitas Negri Yogyakarta (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย เยือนคณะวิทย์ฯ มรย.

October 26th, 2015 No Comments

รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ ร่วมต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Faculty of Mathematics and Natural Science) จาก Universitas Negri Yogyakarta (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมคณะผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2558 ในโอกาสมาเยือนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมทั้งเยี่ยมนักศึกษาจาก UNY ที่มาร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับคณะและร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน STA Sport Game 2015 นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยขยายความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาให้มากขึ้นในอนาคต ตามกรอบ MoU ที่ลงนามไว้ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และจุลชีววิทยา แบบถ่ายโอนหน่วยกิต และการเปิดโอกาสให้อาจารย์ในสาขาวิชาดังกล่าวได้เยี่ยมเยือนและร่วมบรรยายในหัวข้อที่เชียวชาญในเนื้อหาวิชา ซึ่งจะถูกคัดเลือกตามระบบคุณภาพเชิงวิชาการ (ใช้ภาษาอังกฤษในการไปบรรยาย) เรียกว่า visiting professor ซึ่งจะเริ่มที่ […]

Tags:

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีแด่นายกิตติ กิตติโชควัฒนา

October 22nd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี ร่วมแสดงความยินดีแด่นายกิตติ กิตติโชควัฒนา กรรมการประจำคณะ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

October 20th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2558 โดยมีวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบผลการสรรหาผู้แทนกรรมการสภาวิชาการและผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2557 พร้อมทั้งนำเสนอการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการพัมนาปรับปรุงหลักสูตร และนำเสนอเพื่อพิจารณาแผนการปรับปรุงผลการประเมินตนเอง สรุปงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2559 การส่ง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 และการขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ต้อนรับนักศึกษาจาก Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย

October 20th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีต้อนรับนักศึกษาจาก Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 20 คน เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน (Sit In) ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 18-26 ตุลาคม 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะและคณาจารย์ และในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ได้จัดกิจกรรม Welcome Party ณ ลานไอซีที ชั้น 2 อาคารไอที โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการ Halal Food Vallay

October 16th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการ Halal Food Vallay ร่วมกับคณะกรรมการโครงการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อิสมาแอ เจ๊ะหลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ อาจารย์สุธีรา ศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ม่วงแก้วงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ และอาจารย์จารุณี หนูละออง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและฮาลาล และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและอาหารในพื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการฮาลาลให้สามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

สาขาวิชาเคมีร่วมเปิดบูธแก้วศิลป์และแก้ววิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

October 16th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 อาจารย์ ดร.ฮาซัน ดอปอ อาารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำนักศึกษาร่วมเปิดบูธแก้วศิลป์และแก้ววิทยาศาสตร์ ในโครงการบริการวิชาการ “อิกรออุปูเสื่ออ่านหนังสือ ปี 2” ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาว

October 6th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ และอาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ณ สถานที่ก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ บนเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรตินี้เป็นหอดูดาวภูมิภาคแห่งที่ 3 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยมีเป้าหมายหลักให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชน สนับสนุนการบริการวิชาการดาราศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา เป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์อิสลามแห่งแรกของประเทศไทย รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญของภาคใต้ตอนล่างอีกด้วย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ความดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558

October 6th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเชิญไปร่วมประชุมสัมมนาทิศทางการศึกษาไทย ณ หอประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร และรับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การทำความดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ด้านการบริหารการศึกษา จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่ได้รับเชิญร่วมงานรับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการรางวัลไทยและมูลนิธิเพื่อสังคมไทย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th