YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from November 2015

ศูนย์บรรณสารสนเทศลงพื้นที่คณะวิทย์ฯ เพื่อรับข้อเสนอแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

November 27th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เพื่อรับข้อเสนอแนะนำหนังสือ วารสาร สื่อโสต เข้าห้องสมุด เพื่อให้การดำเนินการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน หนังสือตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และมีปริมาณที่เพียงพอ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

November 27th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธาน โดยมีวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ประจำปี 2557 นโยบายเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการให้บริการ แนวทางการปรับทิศทางของมหาวิทยาลัยาชภัฏ แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นอัตลักษณ์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ของคณะ การดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อทราบถึงผลการปรับพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 การทำกิจกรรมหน้าเสาธง ความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรตามแผน และนำเสนอเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ และแผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2559  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

November 27th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษาจาก 6 หลักสูตร ร่วมจัดกิจกรรม ประกอบด้วย หลักสูตรนิติศาสตร์จัดกิจกรรมการแสดงรำพัดและการแสดงสิละ หลักสูตรเคมีจัดกิจกรรมเคมีกับหลากหลายวัฒนธรรม หลักสูตรคณิตศาสตร์ (คบ.) จัดกิจกรรมการละเล่นไทยกับคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมกล่องอเนกประสงค์จากเศษผ้าบาติก หลักสูตรภาษามลายูจัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์อาหารท้องถิ่นมลายูนาซิเลอมะห์อาเซียน หลักสูตรเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมการทำกระทง และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสาธิตการทำกระทงในเทศกาลลอยกระทง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

โครงการพี่สอนน้องสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเคมี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

November 25th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการพี่สอนน้องปรับพื้นฐานความรู้และทักษะทางเคมีสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเคมีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเคมี ได้รับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งหมด 49 คน จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เพื่อปรับพื้นฐานให้นักศึกษาของหลักสูตรทุกคน ระหว่างวันที่ 25-26, 30-31 กรกฎาคม และ 1-2 สิงหาคม 2558 ในรายวิชาวิชาเคมี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) ผลการประเมินหลังจากได้ปรับพื้นฐานในรายวิชาดังกล่าว พบว่าวิชาเคมีมีนักศึกษาเข้าสอบ 43 คน สอบผ่านได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91 วิชาภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาเข้าสอบ […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

November 24th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2558 โดยมีวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ การปรับปรุงหลักสูตร นำเสนอเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ทบทวนแผนการรับนักศึกษา ปฏิทินการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ติดตามการใช้งบประมาณ พ.ศ.2559 รวมถึงการปรับปรุงป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ทันสมัยและน่าสนใจ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ศึกษานอกสถานที่ ณ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง

November 23rd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ และอาจารย์สมทบ เวชโอสถ นำนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับการจัดการดินทรายจัดเพื่อการเพาะปลูก และการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าว ตลอดจนศึกษาฐานเรียนรู้ด้านพลังงานการผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส การเลี้ยงโค และการผลิตปุ๋ยใช้เอง ณ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นการศึกษานอกสถานที่ในรายวิชาการจัดการและอนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตร และรายวิชาพืชอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสภาพจริงเชื่อมโยงกับความรู้ในภาคทฤษฎี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีคณบดีคนใหม่คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ

November 20th, 2015 No Comments

รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีแด่คณบดีคนใหม่คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล และคณบดีคนใหม่คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะครุศาสต์ร่วมลงนามถวายพระพร

November 19th, 2015 No Comments

19 พฤศจิกายน 2558 คณบดีคณะครุศาสต์และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโถงอาคารสังคมศาสตร์

Tags:  

หลักสูตรชีววิทยาร่วมโครงการลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

November 19th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาจาก 5 หลักสูตร มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย หลักสูตรชีววิทยาจัดกิจกรรมศิลปะจากใบไม้สาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ (คบ.) จัดกิจกรรมหนังตะลุงภาษาอังกฤษ หลักสูตรการตลาดจัดกิจกรรมไอเดียสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำพริกส้มแขก (ยำมะม่วงน้ำพริกส้มแขก/แซนวิสปลาทูน่า/น้ำพริกส้มแขก/ข้าวเหนียวไก่จิ้มแจ่วน้ำพริกส้มแขก) หลักสูตรภาษาไทย (ศศบ.) จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ขนมไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศบ.) จัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านภาษาอังกฤษกับอาหารพื้นบ้าน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

November 17th, 2015 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี และ ดร.สายใจ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th