YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from December 2015

คณะวิทย์ฯ เป็นตัวแทน มรย. ร่วมงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 2015

December 29th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ และอาจารย์พูรกอนนี สาและ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 2015 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี และ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ ร่วมเยี่ยมชมและร่วมต้อนรับพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิดงาน ในโอกาสเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสศึกษาดูงานคลินิกสุขภาพวิถีไท

December 29th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ดร.สายใจ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นำโดยนางเขมวรรณ เหลืองวัฒนพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานคลินิกสุขภาพวิถีไทเกี่ยวกับการทำ MOU ระหว่างโรงพยาบาลกรงปินังกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการบริหารจัดการคลินิก ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสกำลังดำเนินโครงการ “การนวดแผนไทยสร้างพลังกายและใจให้ชีวิต” ให้กับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดและประชาชนที่ยากจนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาสที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองด้านงานแพทย์แผนไทย เพื่อให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

นศ.ทวิภาษาอบรมระบบตัวเขียนภาษามลายูด้วยอักษรไทย

December 29th, 2015 No Comments

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ร่วมโครงการทวิ/พหุภาษา เข้ารับการอบรมระบบตัวเขียนภาษามลายูด้วยอักษรไทย วันที่ 26-28ธค.58 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี

Tags:

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่อง การวัดและการประเมินผล

December 25th, 2015 No Comments

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่อง การวัดและการประเมินผล ให้กับนักศึกษาสาขาการศึกษา ณ ห้องประชุม 500 อาคารสังคมศาตร์

Tags:

ครุศาสตร์อบรมการเขียนแผนการสอน

December 25th, 2015 No Comments

วันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2558 คณะครุศาสตร์จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตร์โครงการทวิ/พหุภาษาศึกษา เรื่องหลักสูตร การเขียนแผนการสอนและการวัดประเมินผล ณ ห้องประชุม 1 คณะครุศาสตร์

Tags:

คณะวิทย์ฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2558

December 24th, 2015 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาจารย์ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำแนวการปฏิบัติตนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 55 จำนวน 210 คน จากสาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

คณะวิทย์ฯ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2558

December 24th, 2015 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งจัดให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 55 จำนวน 135 คน จากสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาการคอมพิวเตอร์ การดำเนินงานได้จัดกิจกรรมย่อยให้นักศึกษาร่วมเสวนานำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีอาจารย์โรสลีนา จาราแว หัวหน้างานจัดการศึกษา ดำเนินการเสวนา และมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาพร้อมบุคลากรร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 ณ ลานน้ำพุคณะวิทยาการจัดการ

December 22nd, 2015 No Comments

เมื่อวานนี้ (17 ธ.ค.58) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 ณ ลานน้ำพุคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานโดย ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ[images]

Tags:

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจศึกษาธุรกิจ

December 22nd, 2015 No Comments

วันนี้ (18 ธ.ค.58) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจศึกษาธุรกิจ โดยได้เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเก้ายอด ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 185 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจศึกษา เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจศึกษาและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปรับตัวและวิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจ[<<<images>>>]

Tags:

คณะวิทย์ฯ ประชุมเตรียมดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

December 22nd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเตรียมดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีอาจารย์เอกภักดิ์ มีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th