YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from January 2016

อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมหารือโครงการตลาดนัดนักศึกษา

January 28th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (28 ม.ค.59) อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมหารือโครงการตลาดนัดนักศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมโอบฟ้า [images]

Tags:  

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาบัญชี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

January 28th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (27 ม.ค.59) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาบัญชี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ตามโครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดยะลา

Tags:  

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

January 28th, 2016 No Comments

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม โดยทางสาขาวิชาการบัญชี ได้ทำข้าวยำสมุนไพร เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชายแดนใต้ ณ อาคารประกอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา [images]

Tags:  

January 27th, 2016 No Comments

วันเมื่อวันที่ (26 ม.ค.59) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการจัดทำ มคอ3 และ มคอ5 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดพิธี และได้รับเกียรติจาก ผศ.พรรณี แพงทิพย์ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มาเป็นวิทยากรอบรม ณ ห้อง 23-201 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผู้ร่วมอบรมทั้งหมดประมาณ 50 คน กิจกรรมทั้งกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำรายละเอียดของ มคอ3 และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ5[images]

Tags:  

พิธีลงนาม MOU โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)

January 27th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นายมะสบรี ฮารี ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา นายอาหามะรูยามี มูยุ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมะอาหัดอิสลามมียะห์ นายรอซี เบ็ญสุหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ นางสาวนูรียะห์ เตาะสาตู ผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ นางสาวซากีย๊ะ อาบู ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์ และนายมารูดิง เจ๊ะมิง ผู้จัดการโรงเรียนดำรงวิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับโรงเรียนเครือข่าย และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดขึ้นเพื่อร่วมกันศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Mathematics Program : SMP) ที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดยะลา รวมทั้งพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ต้นแบบสำหรับรองรับการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ […]

Tags:  

เสริมภาษาอังกฤษนักศึกษาป.โทอิสลามศึกษา

January 26th, 2016 No Comments

วันที่ 21-23 มกราคม 2559 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนอิสลามศีกษา จัดอบรมภาษาอังกฤษภายใต้โคงการอบรมภาษาอังกฤษทักษะการพูดฟังและภาษาวิชาการ สอนโดยสถาบันอ๊อกฟอร์ด. (Oxford Language Center)มีวิทยากร.Dr.W Md Ryman. W A Rahman โดยมี ผศ.ดร.กฤษฏา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน

Tags:  

ครุศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู

January 26th, 2016 No Comments

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 450 คน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 ห้อง 500 อาคารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ภาค ภาคเช้า เรื่องปรัชญาการศึกษา มีวิทยากร ดร.มูหามัดรูยาณี บากา นักวิชาการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 ภาคบ่าย เรื่องจิตวิทยาสำหรับครู มีวิทยากร อาจารย์ฉัตรวิไล อินคง จากสถาบันพลศึกษา ยะลา

Tags:  

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมทีมผู้บริหารคณะ

January 25th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (22 ม.ค.59) ณ ห้องรับรองชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมทีมผู้บริหารคณะ โดยมี ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานที่ประชุม การประชุมครั้งนี้เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของคณบดีและภารกิจต่างๆ ของคณะ ให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาคณะต่อไป <images>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมพบปะอาจารย์ใหม่

January 22nd, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประชุมพบปะอาจารย์ใหม่ที่เริ่มปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2/2558 โดยมีผู้บริหารคณะร่วมพบปะพูดคุยให้การแนะนำข้อมูลด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

January 22nd, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (20 มกราคม 2559) ณ ลานวัฒนธรรมสันติสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมการละเล่นชายแดนใต้ โดยกิจกรรมมีการแสดงซ้มเปงจากนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การแข่งขันการละเล่นหมากรุก การละเล่นหมากขุม การฝึกทำเมี่ยงคำ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับสื่อสังคมออนไลน์ ชิม แชะ แชร์ ด้วยการถ่ายภาพกิจกรรมแล้วทำการ แฮทแท็ก## แล้วพิมพ์ประโยคว่า “กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับสื่อสังคมออนไลน์ ชิม แชะ แชร์ YRU Tourism” แล้วแชร์ลงใน Instagram หรือ facebook เพจ Tourism YRU พร้อมแท๊กเพื่อนที่ท่านรัก 3 คน แล้วสามารถรับรางวัลที่ได้ที่ซุ้มการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรม [<<images>>]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th