YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from February 2016

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการผลิตสื่อดิจิตอล

February 29th, 2016 No Comments

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมการผลิตสื่อดิจิตอล ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มทักษะในการผลิตสื่อดิจิตอล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มาเป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งมีอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 40 คน[<<images>>]

Tags:  

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “ทักษะการสื่อสาร :การเขียน-การพูด ผ่านสื่อ” ภายใต้ “โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารบุคลากรทางการศึกษา Area Based Education

February 29th, 2016 No Comments

เมื่อ ( 27 ก.พ. 59) ณ ห้อง 23-601 อาคารคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม “ทักษะการสื่อสาร :การเขียน-การพูด ผ่านสื่อ” ภายใต้ “โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารบุคลากรทางการศึกษา Area Based Education” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งมีครู นักเรียน จากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 32 คน การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน-การพูด เสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายนักสื่อสารของครูในโรงเรียนเขตเทศบาลนครยะลา จำนวน 16 โรงที่ร่วมในกิจกรรม “เด็กยะลารักการอ่าน สื่อสารดี” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานคริน วิทยาเขตปัตตานี คุณหทัยทัต ครุกานันต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM. 105 อาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี […]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

February 27th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (สควท.) ครั้งที่ 1/2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือเรื่องการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ การบริหารจัดการคณะ และการจัดกรศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต (GRIN)  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการวิพากษ์หลักสูตรประจำคณะวิทยาการจัดการ

February 27th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (24 ก.พ. 59) ณ โรงแรมสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการวิพากษ์หลักสูตรประจำคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานเปิดพิธี และกล่าวต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรทั้งหมด 63 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 31 คน อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 32 สำหรับการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา [images]

Tags:  

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ “จัดค่ายนกน้อยนิเทศศาสตร์ เสริมสร้างคุณธรรม จ่ริยธรรม”

February 27th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (20 ก.พ.59) ณ ห้องประชุม 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบันฑิตที่พึงประสงค์ ภายใต้หัวข้อ “จัดค่ายนกน้อยนิเทศศาสตร์ เสริมสร้างคุณธรรม จ่ริยธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการประมาณ 50 คน[images]

Tags:  

คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านภาษีอากร ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

February 27th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (23ก.พ.59) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านภาษีอากร และปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนางสาวสุพิอะห์ ประสานพจน์ สรรพากรพื้นที่ยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านภาษีอากร และปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษีอากร การจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยโปรแกรมบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (SMEs Accounting Software) จัดตั้งเป็นศูนย์ให้ความรู้ด้านภาษีอากร เป็นหน่วยรับชำระภาษีและบริการต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภาษี การหักภาษีและนำส่งภาษีได้อย่างถูกต้องด้วยการใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวกของกรมสรรพากรและการผลิตบัณฑิตออกสูตลาดภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ[images]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจากอินโดนีเซีย

February 18th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมอาจารย์ที่รับผิดชอบในการสอนและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาจาก Universitas Negri Yogyakarta (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย ที่มาเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 6 คน ตลอดจนปฐมนิเทศนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ Universitas Negri Yogyakarta นักเรียนทั้ง 6 คนมาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเป็นเวลา 4 เดือน โดยเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนและสอบวัดผลประจำภาคเรียนแล้ว จะนำผลการเรียนกลับไปถ่ายโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัด เรียกว่าเรียนแบบถ่ายโอนหน่วยกิต (Transfered Credits) ซึ่งเป็นครั้งแรกของ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรที่รับนักศึกษาจากต่างชาติมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 เข้าฟังบรรยายพิเศษบทบาทหน้าที่ การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ความรู้เกี่ยวกับธนบัตร และศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

February 17th, 2016 No Comments

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 53 คน เข้าฟังบรรยายพิเศษบทบาทหน้าที่ การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ความรู้เกี่ยวกับธนบัตร และศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของสาขาวิชา[images]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

February 16th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 20 โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธาน โดยมีวาระการประชุมแจ้งเพื่อทราบถึงแนวทางการปรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ การนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาคณะและหลักสูตร การส่งเสริมให้นักศึกษาและคณาจารย์ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ของศูนย์บรรณสารสนเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนีเซีย (YRU-UNY) โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรกับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีและการปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล พร้อมทั้งนำเสนอพิจารณาร่างปรับปรุงหลักสูตรและหลักสูตรใหม่ ประกอบด้วย ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ศึกษา เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การจัดการสารสนเทศและมัลติมีเดีย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุข  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

พิธีลงนามในความร่วมมือทางวิชาการโครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

February 16th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีลงนามในความร่วมมือทางวิชาการโครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง 7 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บันทึกข้อตกลงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 7 สถาบัน ในการจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านกิจการนักศึกษา ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการประกันคุณภาพ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th