YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from March 2016

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “การโต้วาที” ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏยะลา

March 31st, 2016 No Comments

เมื่อวันที่่ (30 มี.ค.59) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “การโต้วาที” ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏยะลา ณ ลานคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพและทักษะการพูดที่ดี มีความกล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีทีมเข้าร่วมโต้วาทีของนักศึกษานิเทศศาสตร์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี นักเรียนจากโรงเรียนพัฒนาวิทยา นักศึกษาสาขาธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อีกทั้งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจำนวน 4 ท่าน ดังนี้ อาจารย์ดุษฏี นาคเรือง อาจารย์ปิยะดา มณีนิล อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต และอาจารย์อมรเทพ มณีเนียม สำหรับรางวัลการแข่งขันมีดังนี้ ชนะเลิศจำนวน 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1,000 บาท และรางวัลชมเชยเป็นของที่ระลึกเก๋ […]

Tags:  

รศ. อัปสร อีซอ รองคณบดี นำคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ปัตตานี -ยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมนำเที่ยวแบบ Half-day ธีม Cultural Tour

March 30th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (29 มีนาคม 2559) รองศาสตราจารย์ อัปสร อีซอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้นำทีมคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ปัตตานี -ยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนำเที่ยวแบบ Half-day ธีม Cultural Tour สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเป็นเจ้าภาพจัดประจำปี 2559 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2559 นี้[<<images>>]

Tags:  

ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ ส่งนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยุกระจายเสียงฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม DB สร้างสรรค์สานสังคมพหุวัฒนธรรม

March 30th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (30 มี.ค. 59) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ ส่งนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ลงพื้นที่จัดกิจกรรม DB สร้างสรรค์สานสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ ชุมชนบ้านทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Tags:  

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด เพื่อนำเสนอ “ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11 สร้างสุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand”

March 30th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (29 มี.ค.59) หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด เพื่อนำเสนอ “ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11 สร้างสุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand” และเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข็งขันการประกวดสารคดีเชิงข่าว โดยมี ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับทีมงานสิงห์ คอร์เปอเรชั่น และให้การสนับสนุนนักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษานิเทศศาสตร์เข้าร่วมประมาณ 100 คน ณ ห้องประชุมบัวแก้ว คณะวิทยาการจัดการ[<<images>>]

Tags:  

กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทย์ฯ และคณะครุศาสตร์

March 29th, 2016 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง ClassStart ชั้นเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการศึกษา ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ โดยมีคณาจารย์จากทั้ง 2 คณะร่วมรับการอบรม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมคณะทำงานค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ

March 25th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2559 โดยมีคุณอาสะนะ เจ๊ะปอ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมประชุม โครงการดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชนจังหวัดยะลา”

March 24th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (21 มี.ค.59) สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชนจังหวัดยะลา” เพื่อดำเนินกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นระยะเวลา2 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา[<<images>>]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ และคณะมนุษย์ฯ ประชุมเตรียมการต้อนรับผู้บริหารจาก UNISZA

March 24th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และผู้บริหารคณะ ร่วมประชุมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมการต้อนรับผู้บริหารจาก Faculty of Design Arts and Creative Technology, University Sultan Zainal Abidin, Trengganu, Malaysia เนื่องในโอกาสมาลงนาม Letter of Intent (LOI) เพื่อพัฒนาทางวิชาการร่วมกัน ในวันที่ 4 เมษายน 2559  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 5 หน่วยงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา TOT พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ธนาคาร ธกส. และเทศบาลตำบลยุโป

March 24th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 59 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 5 หน่วยงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา TOT พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ธนาคาร ธกส. และเทศบาลตำบลยุโป การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 2559 ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ อีกทั้งมีการบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนของหลักสูตรนิเทศศาสตร์

Tags:  

คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ Universiti Utara

March 24th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (16 มี.ค.59) คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปทัศนศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์ ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเชีย[<<image>>]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th